Новости Архива

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и Македонската банкарска асоцијација, на 31.01.2019 година, потпишаа меморандум за соработка со кој се утврдуваат полињата за кооперација кои се о

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД КХВ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА                  На ден 31.12.2018 година во Служ

Следните членки склучија Договор со Депозитарот да вршат регистрација и издавање на регистрациони податоци на имателите на хартии од вредност за пристап и користење на Дистрибутивниот систем на Депози