Новости Архива

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје е дел од Проектот за финансиска едукација на граѓаните, со цел запознавање на граѓаните со услугите кои ги обезбедува оваа институција како еден о

Врз основа на претходно поднесени Барања, а согласно одлуките на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје од 10.05.2019 година, во членство во Депозитарот се примени следните банки: Комерцијална АД С

Врз основа на претходно поднесени Барања, а согласно одлуките на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје од 05.04.2019 година, во ОТЦ членство во Депозитарот се примени следните банки: ТТК АД Скопје