Новости Архива

Во периодот од 24-ти до 26-ти ноември годинава ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писменост, коишто ги организираат финансиските регулаторни институции како членки на Координаци

По повод одбележувањето на 25 години од основачкото собрание на Македонска берза АД Скопје, Берзата иницира одржување на т.н. „Инвеститорски ден“. Оваа иницијатива ја прифатија и во неа ак

Согласно Решение на Комсијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП1 08-84 од 04.09.2020 година, Правилата за членство на Централен депозитар за хартии од вредност и одредбите о