Новости Архива

По повод одбележувањето на 25 години од основачкото собрание на Македонска берза АД Скопје, Берзата иницира одржување на т.н. „Инвеститорски ден“. Оваа иницијатива ја прифатија и во неа ак

Согласно Решение на Комсијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП1 08-84 од 04.09.2020 година, Правилата за членство на Централен депозитар за хартии од вредност и одредбите о

На ден 13.08.2020 година, Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје донесе Одлука со која се утврдува престанок и трајно исклучување од членството на Еуростандард Бан