Новости Архива

Следните членки склучија Договор со Депозитарот да вршат регистрација и издавање на регистрациони податоци на имателите на хартии од вредност за пристап и користење на Дистрибутивниот систем на Депози

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ   10.09.2018   ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ СО НОВ ПОРТАЛ ЗА СЛЕДЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВЕШТАИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗА КРАЈНИ КОРИСНИЦИ НА ЦДХВ – ИЗДА

Одлука за изречени дисциплински мерки кон членка на Депозитарот