Горан Петрески

     Независен неизвршен член

      Датум на раѓање

     25.2.1970 година

      Образование

     Економски Факултет,
     Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

Доктор по економски науки од областа на монетарната економија
Економски Факултет, Универзитет  Св. Кирил и Методиј, Скопје

 

Сегашно работно место

  • Редовен професор, Економски Факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

 

Работно искуство

  • Во периодот 1994-1995 работел во ИМП „Братство“ – Охрид како референт за увоз/извоз.
  • Во 1995 се вработил на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, каде работел како асистент по економија.
  • Во 2003 се вработил на Економскиот факултет во Скопје каде ги поминал сите научно-наставни звања.

 

Професионални и останати активности

  • Продекан за настава на Економскиот факултет-Скопје (2009 –2011);
  • Член на Советот на НБРМ (2006-2013).

 

Семинари и обуки

  • Проф. Петревски учествувал на повеќе летни школи, семинари, конференции и обуки организирани од повеќе институции, како:
  • Budapest University of Economic Science, Central European University, Staffordshire University,  
  • FNEGE/RESEGE, EndurmenntunHáskóla Islandsитн.