Месечни извештаи - акции


1. Хартии од вредност на 31.10.2012 година*

Вид на хартии од вредност Број на активни ИСИНИ Издадена количина Номинален капитал (МКД) Пазарна вредност (МКД)
Акции

722.00

322458428.00

217126902338.70

236077200583.46

2. Структура на иматели според видот на хартиите од вредност на 31.10.2012 година*

Инвеститор Акции (МКД) Вкупно (%)
Домашни физички лица

33504628591.04

14.1922339423

Домашни правни лица

143788710550.26

60.9074955971

Странски физички лица

1834089033.79

0.7769022291

Странски правни лица

56949772406.75

24.1233682314

Пазарна вредност според структурата на имателите на хартии од вредност

3. Структура на иматели на 31.10.2012 година*

Инвеститор Акции
Домашни физички лица

88357.00

Домашни правни лица

1933.00

Странски физички лица

1314.00

Странски правни лица

220.00

4. Структура на сметки на хартиите од вредност на

31.10.2012 година*
Вид на сметка Пазарна вредност (МКД) Пазарна вредност (%) Број на сметки Број на сметки (%)
Сопственичка

0

0

0

0

Застапничка

0

0

0

0

Старателска

0

0

0

0

Портфолио

0

0

0

0

Други сметки

0

0

0

0

Пазарна вредност според видови на сметки

5. Порамнети трговски трансакции 10.2012 година*

Пазар Вредност (МКД) Количина Број на трансакции
МБХВ

185100726.50

659949.00

984.00

ОТЦ

960348133.50

97074.00

6.00

6. Корпоративни дејства 10.2012 година*

Активни АД Активни ИСИН броеви (акции) Новорегистрирани друштва Новоиздадени ИСИН броеви (акции) Блокирани/избришани друштва

540.00

722.00

2.00

2.00

2.00

*Напомена:

При пресметката на пазарната вредност на хартиите од вредност се користи следната методологија: За хартии од вредност кои не се тргувани во месецот во пресметката е користена номиналната вредност на истите. За хартии од вредност кои се тргувале на МБХВ во месецот, се зема официјалната дневна просечна цена на последниот ден на тргување со таа хартија од вредност. Доколку на последниот ден на тргување во месецот некоја хартија од вредност не се тргувала, се зема официјалната дневна просечна цена остварена на последниот ден во текот на месецот кога истата се тргувала.