Новости

Илирика Инвестментс АД Скопје склучи Договор со Депозитарот да врши регистрација и издавање на регистрациони податоци на имателите на хартии од вредност за пристап и користење на Дистрибутивниот систем на Депозитарот.