Новости

Согласно Решение на Комсијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП1 08-84 од 04.09.2020 година, Правилата за членство на Централен депозитар за хартии од вредност и одредбите од Законот за хартии од вредност, Депозитарот донесе Одлука број 08-3203/2 од 04.09.2020 година за привремено исклучување од членство на членката ИНОВО БРОКЕР АД Скопје. Привременото исклучување од членство на ИНОВО БРОКЕР АД Скопје, согласно рокот утврден во Решението на Комисијата УП1 08-84 од 04.09.2020 година ќе трае 7 дена, почнувајќи од 05.09.2020 година.