Податоци за издавачот

МБ на издавачот

05554705

Назив:

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ А.Д. - СКОПЈЕ

Скратен назив:

ЦДХВ - СКОПЈЕ

Адреса:

КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 1 , 1000 , Македонија

Состојба на:

21-06-2024

Издадени ХВ:

ИСИН Назив на емисјата Номинална вредност Валута Издадени ХВ Тип на ХВ
MKCDHV101019 ЦДХВ ОБИЧНИ 131,67

EUR

6000

Обични акции