Ирена Николовска

      Независен неизвршен член

      Датум на раѓање

     11.09.1975 година

      Образование

     Магистер за деловно управување (MBA)

     Универзитет Американ Колеџ Скопје, Факултет за деловна економија и организациски науки

Дипломиран економист (Финансии и банкарство), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет, Скопје

 

Сегашно работно место

  • Даночен советник, ПРО АГЕНС - Агенција за економско-правна поддршка и процена www.proagens.mk

 

Професионално искуство

  • Советник на клиенти и предавач на семинари и стручни обуки на теми од областа на даноците, финансиите, сметководството (МСФИ), спречувањето на перење пари и од други економски области
  • Автор на публикувани стручни статии, студии и елаборати од областа на даноците, финансиите, сметководството (МСФИ), спречувањето на перење пари и од други економски области
  • Автор на прирачникот „Даноците по одбивка од приходите на странски правни и физички лица“ (272 страни; три изданија), коавтор на прирачникот „Персонален данок на доход“ (372 страни; две изданија) и коавтор на „Прирачникот за оданочување на невладиниот сектор - процедури, права и обврски“ (149 страни)

 

Сертификати

  • Овластен сметководител - сертификат издаден од Министерството за финансии на РМ (2012) и регистриран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ (2016)
  • Брокер - Лице овластено за работа со хартии од вредност во РМ од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ (2004)
  • Постојан судски преведувач од македонски на англиски јазик и обратно во Основен суд I - Скопје (2003)

 

Членство

  • Здружение на даночни советници на Република Македонија
  • Институт на сметководители и овластени сметководители на РМ (www.isos.mk)