Издавање извод од сметка

За издавање извод од сметката за хартии од вредност се доставува:

  • За физички лица (ако лицето е лично присутно во Депозитарот):

            1. Лична карта/пасош и

            2. Доказ за уплата на надоместок за издавање на изводот (уплатница):

  • За правни лица (ако претставник на правното лице е присутен во Депозитарот)

            1. Овластување издадено од овластено лице на правното лице и

            2. Доказ за уплата на надоместок за издавање на изводот (уплатница):

Ако барањето за извод од сметка се доставува преку пошта, барањето со приложен доказ за уплата на соодветниот надомест (тарифен број 4.17) се доставува на адреса на Депозитарот, ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, Скопје

Уплатни сметки на ЦДХВ