Одбор на директори

Во рамките на овластувањата определени со Законот за трговски друштва и Статутот на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Одборот на директори на ЦДХВ е орган што управува со Друштвото.

Одборот на директори на ЦДХВ е составен од 8 члена од кои 7 се неизвршни членови, а еден е извршен член што го носи називот Извршен директор. Три од неизвршните членови се независни членови на Одборот на директори на ЦДХВ.

 

Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје

 

    

 

 

      Г-ѓа Антигона Буклеска Младеновиќ

     Претседател на Одборот на директори и неизвршен член

     Биографија

 

 

     

      Г-ѓа Даринка Дамјановиќ

      извршен член, Извршен директор

      Биографија

 

 

 

 

      Г. Коста Костовски

      неизвршен член

      Биографија

 

 

         

 

      Гордана Дамеска

      неизвршен член

      Биографија

                                    

 

 

 

     М-р Павле Гацов

     независен неизвршен член

     Биографија

 

 

 

 

     Проф. д-р Ванчо Узунов

     независен неизвршен член

     Биографија

 

         

 

 

        Проф. др. Горан Петрески

        независен неизвршен член

        Биографија