Известувања за корпоративни настани

На 25.07.2019 г. во ЦДХВ АД Скопје е евидентирано ново друштво со назив Акционерско друштво ФУДБАЛСКИ КЛУБ СТРУГА-ТРИМ-ЛУМ АД Струга (ЕМБС 73636134), со основна главнина од 25.000,00 ЕУР, издадени 2.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР по акција.

 

На 23.07.2019 г. во ЦДХВ АД Скопје е евидентирано ново друштво со назив Акционерско друштво ФУДБАЛСКИ КЛУБ БОРЕЦ 1919 АД Велес (ЕМБС 7363214), со основна главнина од 25.000,00 ЕУР, издадени 2.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР по акција.

 

На 03.07.2019 г. во ЦДХВ АД Скопје е евидентирано ново друштво со назив Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје (ЕМБС 7359276), со основна главнина од 50.000,00 ЕУР, издадени 500 обични акции со номинална вредност од 100,00 ЕУР по акција.

 

На ден 18.06.2019 согласно доставената документација од страна АД ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ седма емисија преку приватна понуда УП 1 број 10-12 од 15.03.2019, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 8.114 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 8.183.000 ЕУР и е поделена на 81.830 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

ХАЛК БАНКА АД Скопје изврши зголемување на основната главнина со издавање на 59.321 обични акции по пат на приватна понуда 16-та емисија. На 30.05.2019 година е извршен уписот во Централниот регистар на Р.С.М., а на 10.06.2019 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на ХАЛК БАНКА АД Скопје се зголемува на 669.691 обични акции со номинална вредност од 10.000,00 МКД за една акција.

 

На ден 05.06.2019 год. согласно Решението заведено  под деловоден број  35020190012563 од 31.05.2019 год. на Централниот регистар на Република Северна Македонија, во Депозитарот е евидентирано  намалување на основната главнина  на друштвото  Раде Кончар-Апаратна техника АД Скопје со ЕМБС 4053222.

Основната главнина на друштвото се намалува од 5.155.750 Евра на 4.124.600 Евра, преку намалување на номиналниот износ на акцијата од 25 Евра на 20 Евра за една обична акцција.

 

На 23.05.2019 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ СТРУГА АД СТРУГА со ЕМБС 7324987. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 20.05.2019 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ со ЕМБС 7344228. Основната главнина на друштвото изнесува 3.000.000 ЕУР и е поделена на 60.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 18.04.2019 год. во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно доставената документација од страна на ПЕЛАГОНИЈА ТРАНС АД ПРИЛЕП  (ЕМБС 4222598), извршено е намалување на основната главнина на друштвото врз основа на статусна промена „издвојување со основање“ и План за поделба на друштвото. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 195.200 ДЕМ и е поделена на 1.952 обични акции со номинална вредност од 100 ДЕМ за една акција.

 

На ден 11.04.2019 година, согласно доставената документација за преобразба на "ТОНДАХ МАКЕДОНИЈА" АД Виница (ЕМБС 4146824) во Друштво за производство, трговија и услуги ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ Виница, Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје ја затвори акционерската книга на друштвото.

 

На 09.04.2019 г. во ЦДХВ АД Скопје е евидентирано ново друштво со назив Акционерско друштво за застапување во осигурувањето  МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (ЕМБС 7346557), со основна главнина од 15.000,00 ЕУР, издадени 1.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР по акција.

 

На ден 22.03.2019 г. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирана прва емисија по пат на јавна понуда на 5.000 купонски обврзници (конвертибилна обврзница) со номинална вредност од 1.000,00 евра за една обврзница, издадени од страна на Централна кооперативна Банка АД Скопје со ЕМБС 4640063. Вкупната номинална вредност на емисијата изнесува  5.000.000,00 евра.

 

На ден 13.03.2019 год., согласно доставената документација од страна ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ четврта емисија преку приватна понуда УП 1 број 10-4 од 08.02.2019, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 300.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 6.500.000 ЕУР и е поделена на 650.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На ден 27.02.2019 г. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирана петнаесетта емисија по пат на приватна понуда на 92.240 обични акции со номинална вредност од 10.000,00 мкд за една акција, издадени од страна на ХАЛК БАНКА АД Скопје со ЕМБС 4627148. Вкупната номинална вредност на емисијата изнесува  922.400.000,00 мкд.

 

На ден 22.01.2019 г. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирана прва емисија по пат на приватна понуда на 5.000 купонски обврзници (перпетуални обврзници) со номинална вредност од 1.000,00 евра за една обврзница, издадени од страна на УНИБанка АД Скопје со ЕМБС 4646088. Вкупната номинална вредност на емисијата изнесува  5.000.000,00 евра.

 

На ден 21.01.2019 година, согласно доставената документација за преобразба на Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз АД Прилеп (ЕМБС 4146824) во ДОО, Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје ја затвори акционерската книга на друштвото.

 

На 21.01.2019 г. во ЦДХВ е евидентирано ново друштво со назив Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје   (ЕМБС 7328257), со основна главнина од 50.000,00 ЕУР, издадени 500 обични акции со номинална вредност по акција од 100 ЕУР.

 

На ден 10.01.2019 год., согласно доставената документација од страна АД ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО МАКО АС АД СТРУМИЦА и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ втора емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-73 од 19.12.2018, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 35.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 50.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

Фруктал Мак АД Скопје изврши зголемување на основната главнина со издавање на 783.000 обични акции по пат на јавна понуда 3-та емисија. На 24.12.2018 година е извршен уписот во Трговскиот регистар, а на 25.12.2018 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на Фруктал Мак АД Скопје се зголемува на 1.724.530 обични акции со номинална вредност од 5,11 ЕУР за една акција.

 

На 09.10.2018 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за консалтинг услуги ЦЕНТРАЛ СИТИ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП АД Скопје со ЕМБС 7121776. Основната главнина на друштвото изнесува 3.382.500 МКД и е поделена на 33.825 обични акции со номинална вредност од 100 МКД за една акција.

 

На ден 18.09.2018 г. во ЦДХВ е евидентирано ново акционерско друштво со назив Друштво за спортски дејности Фудбалски клуб БЕЛАСИЦА АД Струмица (ЕМБС 5681707), со основна главнина од 47.500,00 ЕУР, издадени 4.750 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР по акција.

 

На ден 24.08.2018 год., согласно доставената документација од страна на ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ четиринаесетта емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-48 од 31.07.2018, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 93.312 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 5.181.300.000 МКД и е поделена на 518.130 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција.

 

На 20.08.2018 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ БУТЕЛ Скопје АД Скопје со ЕМБС 7294573. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 25.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

На ден 08.08.2018 г. во ЦДХВ е евидентирано ново акционерско друштво со назив Акционерско друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје (ЕМБС 7291272), со основна главнина од 250.000,00 ЕУР, издадени 2.500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција.

 

На 19.07.2018 г. во ЦДХВ е евидентирано ново друштво со назив Друштво за производство, трговија и услуги АИТОНИКС  АД Скопје   (ЕМБС 5451680), со основна главнина од 25.000,00 ЕУР, издадени 2.500 обични акции со номинална вредност по акција од 10 ЕУР.

 

На 19.06.2018 год. во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно доставената документација од страна на СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ (ЕМБС 4633148), извршено е намалување на основната главнина на друштвото со намалување на номиналната вредност на акцијата. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 372.123.855 МКД и е поделена на 10.305 обични акции со номинална вредност од 36.111 МКД за една акција.

 

На 06.02.2018 г. во ЦДХВ е евидентирано ново друштво со назив Друштво за спортски активности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПОБЕДА АД Прилеп  (ЕМБС 6588689), со основна главнина од 25.000,00 евра, издадени 25.000 обични акции   со номинална вредност од 1,00 евро за една акција.

 

На ден 24.01.2018 год., согласно доставената документација од страна на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 10.390 обични акции со номинална вредност од 100,00 евра за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 1.517.600,00 евра и е поделена на 15.176 обични акции со номинална вредност од 100,00 евра за една акција.

 

На 25.10.2017 година во Централниот депозитар евидентирано е Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР АД Скопје со ЕМБС 7238541. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција

 

На 20.10.2017 година во Централниот депозитар евидентирано е друштвото ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје со ЕМБС 7233825. Основната главнина на друштвото изнесува 5.000.000 ЕУР и е поделена на 100.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 19.10.2017 година во Централниот депозитар евидентирано е друштвото Кошаркарски Клуб ГОСТИВАР АД Гостивар со ЕМБС 7233922. Основната главнина на друштвото изнесува 27.600 ЕУР и е поделена на 276 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 09.10.2017 година во Централниот депозитар е евидентирано Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ БЛОКОТЕХНА - НБ АД Гевгелија со ЕМБС 7227108. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 25 обични акции со номинална вредност од 1.000 ЕУР за една акција.

 

На 29.08.2017 во Централниот депозитар е евидентирано Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР А.Д. Струга со ЕМБС 7215266. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 16.08.2017 год., во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно доставената документација од страна на ПИВАРА СКОПЈЕ АД (ЕМБС 4053974) извршено  е намалување на основната главнина на друштвото со намалување на номиналната вредност на акцијата. По намалувањето, основната  главнина на друштвото изнесува 35.994.000 УСД и е поделена на 179.970 обични акции со номинална вредност од 200 УСД за една акција.

 

На 19.07.2017 во Централниот депозитар е евидентирано Младинско спортско друштво СКОПЈЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ АД Скопје со ЕМБС 7217650. Основната главнина на друштвото изнесува 25.500 ЕУР и е поделена на 255 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 14.07.2017 во Централниот депозитар евидентирано е Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје со ЕМБС 7216572. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 2.000 обични акции со номинална вредност од 25 ЕУР за една акција.

 

На ден 12.07.2017 год., согласно доставената документација од страна на ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ петта емисија по пат на приватна понуда УП 1 број 10-98 од 22.06.2017, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 600.000 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 14.786.755 ЕУР и е поделена на 2.957.351 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција.

 

На 21.06.2017 во Централниот депозитар евидентирано е Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ЕУРОФАРМ РАБОТНИК АД Битола со ЕМБС 7145900. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 21.06.2017 во Централниот депозитар евидентирано е Акционерско друштво ФУДБАЛСКИ КЛУБ АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ АД Струмица со ЕМБС 7207867. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 2.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 03.04.2017 во Централниот депозитар евидентирано е Друштво за развој на софтвер, трговија и услуги САЈТРОКС АД Скопје со ЕМБС 7191391. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 25.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

На ден 24.01.2017 год., согласно доставената документација од страна на М-НАВ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ трета емисија по пат на приватна понуда УП 1 број 10-87 од 14.12.2016, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 38.860 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по извршената промена изнесува 1.264.052.000 МКД и е поделена на 1.264.052 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција.

 

На 01.11.2016 во Централниот депозитар е евидентирано Осигурително брокерско друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје со ЕМБС 7151403. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 1.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 14.10.2016г во ЦДХВ е евидентирано ново акционерско друштво – Акционесрко друштво Ракометен Клуб Пролет 62 Скопје со основна главнина од 25.000 евра, издадени 2500 обични акции со номинална вредност по акција од 10 евра.

 

На 30.08.2016 година во Централниот депозитар е евидентирано Акционерско друштво за застапување во осигурување Л.И.Ф.Е. Македонија АД Скопје со  ЕМБС 7144229. Основната главнина на Друштвото изнесува 15.000 евра и е поделена на 150 обични акции со номинална вредност од 100 евра за една акција.

 

На ден 22.08.2016 год., согласно доставената документација од страна на ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ дванаесетта емисија преку приватна понуда УП 1 број 10-70 од 26.07.2016, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 73.949 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 3.633.180.000 МКД и е поделена на 363.318 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција.

 

На 13.07.2016 во Централниот депозитар е евидентирано Друштво за спорт и спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ШКУПИ 1927 АД Скопје со ЕМБС 7044445. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 05.01.2016 год., согласно доставената документација од страна на 11 ОКТОМВРИ – ЕУРОКОМПОЗИТ АД ПРИЛЕП и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ четврта емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-150 од 25.11.2015, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 128.702 обични акции со номинална вредност од 5,113 ЕУР за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 19.617.251,62 ЕУР и е поделена на 3.836.740 обични акции со номинална вредност од 5,113 ЕУР за една акција.

 

На ден 17.12.2015 год., согласно доставената документација од страна на М-НАВ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ втора емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-126 од 05.12.2015, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 71.202 обични акции со номинална вредност од 1000 МКД за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 1.225.192.000 МКД и е поделена на 1.225.192 обични акции со номинална вредност од 1000 МКД за една акција.

 

На 04.12.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ КАРПОШ-СОКОЛИ 2000 АД Скопје со ЕМБС  7027958. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000,00 ЕУР и е поделена на 2.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР за една акција.

 

На 07.12.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје со ЕМБС 7080336. Основната главнина на друштвото изнесува 6.150.000 МКД и е поделена на 6.150 обични акции со номинална вредност од 1000 МКД за една акција.

 

На 11.11.2015 во Депозитарот успешно беше завршена постапката за преземање на Пелистерка АД Скопје. Во постапката на преземањепонудата за откуп на акциите ја прифатија 42 акционери со вкупно 10975 обични акции, со кои се стекна преземачот ЦИП Продукт ДООЕЛ од Скопје.

 

На 30.10.2015 во системот на Депозитарот евидентирано е Друштво за Застапување во Осигурување ИБО ИНШУРЕНС АД Куманово ЕМБС 7063431 со основна главнина 15.000, 00 евра. Издадени 1.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 евра за една акција.

 

На 28.10.2015 во системот на Депозитарот евидентирано е Акционерско друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје ЕМБС 7074158
Основна главнина на друштвото е 75.000,00 евра. Издадени се 75 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 евра за една акција.

 

На 21.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ЗОМИМАК-М АД Струмица со ЕМБС 6935290. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 14.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД Велес со ЕМБС 7064861. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 08.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ БЕСТ АД Гевгелија со ЕМБС 7067429. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 30.09.2015 год., согласно доставената документација од страна на КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ трета емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-122 од 09.09.2015, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 22.500 обични акции со номинална вредност од 4 ЕУР за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 250.000 ЕУР и е поделена на 62.500 обични акции со номинална вредност од 4 ЕУР за една акција.

 

На 25.09.2015 во системот на ЦДХВ е евидентирано Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ РАБОТНИЧКИ АД Скопје со ЕМБС 6979971. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 14.09.2015 год.  согласно доставената документација од страна на АГРОКУМАНОВО АД Куманово, во ЦДХВ е извршено  намалување на основната главнина на друштвото со повлекување на 3.000 сопствени обични акции со номинална вредност од 53,72 ЕУР за една акција. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 1.372.760,88 ЕУР и е поделена на 25.554 обични акции со номинална вредност од 53,72 ЕУР за една акција.

 

На 03.09.2015 год.  во ЦДХВ е регистрирано е Друштво за застапување во осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп со ЕМБС 7048947. Издадени се 1.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основна главнина 15.000 ЕУР.

 

На 04.08.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Акционерско друштво Фудбалски клуб МЛАДОСТ с. Царев Двор Ресен со ЕМБС 7045654. Основната главнина на друштвото изнесува 66.420 ЕУР и е поделена на 6.642 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 22.07.2015  во системот на Депозитарот е евидентирано ДРУШТВО ЗА СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ РАКОМЕТЕН КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА со ЕМБС 7049510. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 07.07.2015 год. е извршено претварање на 15.000 приоритетни партиципативни акции во 15.000 обични акции со право на глас издадени од страна на Акционерското друштво КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје со ЕМБС 6954707 со што основната главнина на друштвото е поделена на 40.000 обични акции со номинлана вредност од 4 еур за една акција.

 

На ден 5.2.2015 год. во системот на Депозитарот е евидентирано друштвото АКЦИОНЕРСКО ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ВЕБЕР ГМА АД БИТОЛА со ЕМБС 69956831. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 2.2.2015 година, согласно со доставената документација за преобразба на Друштвото за производство, промет и услуги ОЛДТАЈМЕР РЕСТАВРАЦИЈА АД ‒ Скопје (ЕМБС 6934242) во ДОО, Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје ја затвори акционерската книга на ова друштвото.На ден 28.1.2015 год., согласно со доставената документација и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање   долгорочни хартии од вредност ‒ втора емисија преку приватна понуда УП 1 број 07-105 од 30.12.2014 год., во Депозитарот е евидентирано зголемување на основната главнина на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката ‒ Скопје со ЕМБС 6701221. Издадени се 70 обични акции со номинална вредност од 4.635,75 ЕУР за една акција. Вкупна вредност на емисијата 324.502,50 ЕУР.  На ден 23.1.2015 год. во системот на Депозитарот е евидентирано друштвото Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје со ЕМБС 7000901. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.На ден 15.1.2015 год., согласно со доставената документација од страна на Тетекс АД Тетово, извршено е намалување на основната главнина на друштвото со повлекување на 13.813 сопствени обични акции со номинална вредност од 50,40 ЕУР за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 20.874.218,40 ЕУР и е поделена на 414.171 обични акции со номинална вредност од 50,40 ЕУР за една акција.