Антигона Буклеска Младеновиќ

       Претседател на Одборот на директори и неизвршен член

       Датум на раѓање

       01.07.1972 година

       Образование

       Економски Факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

       Сегашно работно место

Директор на Дирекција за вршење на старателски работи – Комерцијална банка АД Скопје

Работно искуство

Октомври 2007 - март 2008 година Комерцијална банка АД Скопје како Самостоен координатор во Сектор за ликвидност и финансиски пазар.

Jануaри 2006 - окомври 2007 година КБ Прво Пензиско друштво АД Скопје како одговорно лице во Сектор за администрирање на фондови и член на Одбор за инвестирање.

Февруари 2003–декември 2005 година Комерцијална банка АД Скопје, самостоен референт, Сектор за ликвидност и финансиски пазар.

Од 1993 - 2003 година MTT Трејд ДОО Скопје како управител на претпријатие за производство и трговија на тексилни производи.

Професионални и останати активности

Од 23 Март 2011 година –Член и Претседател на Одбор на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Семинари и обуки

Уверение за работа со хартии од вредност издадено од Комисија за хартии од вредност (Јуни 2004).

Уверение за положен стручен испит за Инвестициско советување издадено од Комисија за хартии од вредност на РМ (Септември 2008 година)

АТТФ, Луксембург добиено уверение на тема ”Пазар на капитал и финансиски инструменти (19-29 април 2008 година).