Ванчо Узунов

     Независен неизвршен член

     Датум на раѓање

     24.02.1964 година

     Образование

    Економски Факултет,
    Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

Магистер по економски науки од областа меѓународна економија,
Економски Факултет, Универзитет у Београду, Белград

Доктор по економски науки од областа економска политика и развој, Економски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

Сегашно работно место

Редовен професор, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје

Работно искуство

Помлад асистент, Економски институт, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, од септември1988 до јуни 1993

Стручен оработник, „Технометал – Вардар“ АД Скопје, од јуни 1993 до мај 1995

Директор на сектор, „Агенција на РМ за приватизација“, од мај 1995 до февруари 1999

Професионални и останати активности

 • Советник на Претседателот на Република Македонија за прашања од евроинтеграцијата на Република Македонија (Јуни 2003 - Ноември 2005 година)
 • Член на Националниот совет за претприемништво и конкурентност
 • Член на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Societe Generale Group (од 2008 година)
 • Независен и неизвршен член на Управниот одбор на Централниот депозитар за хартии од вредност
 • Независен и неизвршен член на Управниот одбор на „Македонија Турист“ АД - Скопје
 • Независен и неизвршен член на Бордот на директори на ”Мобимак” (Т-мобиле) АД – Скопје (Април 2005 - Декември 2006)
 • Независен и неизвршен член на Бордот на директори на ”Македонски телекомуникации” АД – Скопје (Април 2005 – Април 2007)
 • Член на Економскиот совет на Владата на Република Македонија (Септември 2003 – 2005)
 • Член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за супервизија на капитално-финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (Декември 2005 – Септември 2006)
 • Член на Европската асоцијација за право и економија (European Association for Law and Economics - ЕАLЕ)
 • Член на Сојузот на економисти на Македонија
 • Член на Здружение на граѓани: „Институт за евроинтеграција“ - Скопје
 • Претседател на Управниот одбор на Транспарентност – Македонија
 • Член на Уредувачкиот одбор на списанието „Евродијалог“, Списание за европски прашања
 • Член на Уредувачкиот одбор на списанието „LeXonomica“, Journal of Law and Economics, Pravna fakulteta Univerze v Maroboru, Slovenia
 • Член на Уредувачкиот одбор на е-списанието „Macedonian Law Review“, Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје