Даринка Дамјановиќ

      Извршен член, извршен директор

      Возраст – 43 години

      Професионален профил

      Правник со 18 годишно искуство во областа на деловно право

      и пазар на капитал.  

Професионално искуство

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Раководител на дирекција за деловни операции  2012- 2017

 

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Раководител на одделение за правни работи  Јануари 2002 -2012

 

Завод за платен промет на РМ – Македонски регистерски проект (Macedonian Registers Project),

Правен советник на проектот за развој на систем на Централен регистар и систем на Централен депозитар за хартии од вредност Март 2000 до Јануари 2002

 

Основните судови 1 и 2 во Скопје

Волонтер од Март 1999 до Март 2000

 

Образование

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

Диплома по право – насока Трговско право 1998

 

Министерство за правда,Република Македонија Правосуден испит 2004

 

Комисија за хартии од вредност на РМ

Обука за хартии од вредност 2005

 

Сертификати

Дозвола за работа со хартии од вредност издадена од Комисија за хартии од вредност на РМ во 2008г. валидна до 06.06.2018

 

Сертификат за обука за заштита на лични податоци