Маргица Порчу

    независен неизвршен член

    Датум на раѓање

    16.07.1974 година

    Образование

Правен факултет , Универзитет “Св. Кирил и Методиј„ Скопје

Професионално искуство

Главен Правен советник – Македонска берза (2006 – во тек)
Правен советник – USAID/Deloitte Emerging Markets group (2002- 2005)

Правен советник – USAID/ Pricewaterhouse Coopers Financial Sector Project

Дополнителна едукација

Обука за корпоративни секретари 2015 година                                                    

International Finance Cooperation (IFC) / Институт на директори / Комисија за хартии од вредност                                                                                

Специјалистички студии за корпоративно управување 2008-2009 година                                                                 

Економски факултет Скопје при Универзитет „Св.Кирил и Mетодиј“ и International Finance Cooperation (IFC)

Дозвола за работење на брокер

издадена од Комисијата за хартии од вредност на РМ 2003 година                                                                  

Постигнувања

Активно партиципирање во основањето и работењето на друштвото за пренасочување на налози за тргување СЕЕ Линк ДОО Скопје.

Член на Координативното тело за изработка на нов Кодекс за корпоративно управување на акционерските друштва во Република Македонија.

Коавтор на Прирачникот за Корпоративно управување во македонските акционерските друштва, издаден во 2008 година, со поддршка на Македонска берза АД Скопје,  International Finance Cooperation (IFC) и USAID-Project for Business Environment Activity.

Автор на двојазична (македонско-англиска) електронска база на македонски закони  и подзаконски акти од  финансискиот сектор и објавени многубројни авторски текстови во повеќе економски магазини и списанија во Република Македонија.