Маргица Порчу

    независен неизвршен член

    Датум на раѓање

    16.07.1974 година

    Образование

Правен факултет , Универзитет “Св. Кирил и Методиј„ Скопје

 

Професионално искуство

 • Главен Правен советник – Македонска берза (2006 – во тек)
 • Правен советник – USAID/Deloitte Emerging Markets group (2002- 2005)
 • Правен советник – USAID/ Pricewaterhouse Coopers Financial Sector Project

 

Дополнителна едукација

 • Обука за корпоративни секретари 2015 година                                                    
 • International Finance Cooperation (IFC) / Институт на директори / Комисија за хартии од вредност                                                                                
 • Специјалистички студии за корпоративно управување 2008-2009 година                                                                 
 • Економски факултет Скопје при Универзитет „Св.Кирил и Mетодиј“ и International Finance Cooperation (IFC)
 • Дозвола за работење на брокер издадена од Комисијата за хартии од вредност на РМ 2003 година                                                                  

 

Постигнувања

 • Активно партиципирање во основањето и работењето на друштвото за пренасочување на налози за тргување СЕЕ Линк ДОО Скопје.
 • Член на Координативното тело за изработка на нов Кодекс за корпоративно управување на акционерските друштва во Република Македонија.
 • Коавтор на Прирачникот за Корпоративно управување во македонските акционерските друштва, издаден во 2008 година, со поддршка на Македонска берза АД Скопје,  International Finance Cooperation (IFC) и USAID-Project for Business Environment Activity.
 • Автор на двојазична (македонско-англиска) електронска база на македонски закони  и подзаконски акти од  финансискиот сектор и објавени многубројни авторски текстови во повеќе економски магазини и списанија во Република Македонија.