Новости

Соопштение за јавност

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје е една од клучните институции на пазарот на капитал во Република Македонија на која една од основните функции е да ја гарантира сопственоста над хартиите од вредност и правата кои произлегуваат од сопственоста на хартиите од вредност.

Депозитарот 16 години континуирано придонесува за стабилноста и развојот на пазар на капитал, применувајќи во своето работење високи стандарди со цел да придонесе кон одржување на интегритетот на пазарот, а воедно и да ги заштити интересите на сите сопственици на хартии од вредност.

Депозитарот, неговите органи на управување и вработените во рамките на севкупното свое работење строго се придржуваат до начелото на законитост и еднаквост на сите корисници на неговите услуги.

Во таа насока, со оваа Соопштение ја известуваме јавноста, во врска со скорешните изнесени информации поврзани со преземање на акционерските друштва дека во сите постапки на преземање  Депозитарот постапува во границите на неговите овластувања пропишани со Законот за преземање на акционерските друштва.

Ја користиме приликата да ја честитаме јубилејната 70-та годишнина од работењето на компанијата нагласувајќи ја постојано коректната и успешна соработка на Депозитарот со Макпетрол АД Скопје.

Централен депозитар за хартии
од вредност АД Скопје