Новости

ЦДХВ АД Скопје ги известува своите клиенти дека е склучен Договор со “KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d.” од Република Словенија за посредување во издавање на LEI (Legal Entity Identifier) број. ЦДХВ ќе започне со извршување на услугата од 01.01.2018 година. Прочитај повеќе.

За повеќе информации во врска со услугата можете да се обратите и на тел. број 02/3299800.