Новости

Врз основа на претходно поднесени Барања, а согласно одлуките на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје од 10.05.2019 година, во членство во Депозитарот се примени следните банки:

  1. Комерцијална АД Скопје (членка-чувар и ОТЦ членка).
  2. Стопанска банка АД Скопје (членка-чувар и ОТЦ членка).
  3. Шпаркасе банка Македонија АД Скопје(членка-чувар и ОТЦ членка).
  4. НЛБ банка АД Скопје (членка-чувар и ОТЦ членка)..
  5. Стопанска банка АД Битола (ОТЦ членка, само за инструменти на пазарот на пари).