Новости

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, согласно Решение на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија број УП1 08-87 од 06.11.2019 година, донесе Одлука број 08-5523/3 од 07.11.2019 година, со која привремено ја исклучи од членство членката Илирика инвестментс АД Скопје, во времетраење од 15 дена, сметано од 07.11.2019 година.