Новости

Почитувани клиенти на Депозитарот, нотари, адвокати, извршители, стечајни управници,

Согласно одлуката на Владата на Република Северна Македонија за мерките за спречување на внесување и ширење на коронавирусот COVID-19 („Службен весник на РСМ“ бр.62/2020), Ве известуваме дека издавањето на Изводи од сметки и Потврди за не/поседување на хартии од вредност, спроведување на нетрговски пресноси врз основа на Решение за наследување, Договор за дар, Судска одлука, или постапување по барање за достава на било какви останати информации ЌЕ СЕ ВРШИ ЕДИНСТВЕНО ВРЗ ОСНОВА НА СООДВЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТАВЕНА ПРЕКУ ПОШТА.
Во барањето потребно е да се наведе:
- Идентификациони и адресни податоци на податоци за подносителот на барањето

- Целта за поднесување на барањето,

- Документацијата што се приложува кон Барањето,

- Податоци за контакт (телефонски број или e-mail адреса)

- Доказ за уплата (копија од уплатница) на соодветен надоместок, согласно Тарифата на ЦДХВ, објавена на веб страната www.cdhv.mk во делот “Услуги>>Услуги за сопственици на ХВ>>Надоместоци” на било која од банковните сметки наведени во делот “За ЦДХВ >>Банковни сметки”.
Потребната документација за издавање на било која од услугите на Депозитарот се наведени на веб страната www.cdhv.mk , во делот “Услуги >> Услуги за сопственици на ХВ”.
За подетални информации Ве молиме обратете се на телефонскиот број 02/ 3 299 800 или на e-mail адресата cdhv@cdhv.mk .
Ова е известување е доставено и до Коморите на овластените субјекти.
Ви благодариме на разбирањето.
Со почит,

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје