Објави (вести)

09.02.2015Известување за прием на Еуростандард банка АД Скопје во членство на ЦДХВ АД Скопје
На 08.02.2016 година Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје донесе Одлука за прием на Еуростандард банка АД Скопје во членство во ЦДХВ АД Скопје.
Новата членка ќе ги користи своите права од членство во Депозитарот започнувајќи од 10.02.2016 година.


27.01.2016Постапувајќи по Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за трајно одземање на дозволата за работа со хартии од вредност бр. УП1 08-5 од 25.01.2016г. на членката Поштел брокер АД Скопје поради престанок на правното лице, Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 14та седница одржана на 27.01.2016 година донесе Одлука за трајно исклучување од членство на оваа членка.


25.01.2016Доставување акционерски книги - 

Ги известуваме издавачите на хартии од вредност евидентирани во базата на податоци на Депозитарот дека во наредните денови, почнувајќи од 25.01.2016 година, Депозитарот ќе врши доставување на акционерски книги со состојба на ден 31.12.2015 година до издавачите, согласно точка 6.2 од Правилата за работа на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Акционерски книги ќе бидат доставени до издавачите кои имаат активен статус согласно Правилата за работа на ЦДХВ и кои ги намириле обврските по основ на годишен надомест за водење на издадените хартии од вредност за претходната година.

Во насока на обезбедување на заштита на личните податоци на акционерите, акционерските книги ќе се доставуваат како заштитени (криптирани) документи. Дополнително ќе бидат доставени инструкции за декриптирање на документот.

Доставувањето на акционерските книги и инструкциите за декриптирање ќе се врши на адресата која издавачот на хартиите од вредност ја има пријавено во Депозитарот. Доколку кај некои од издавачите на хартии од вредност се настанати промени во адресата на друштвото кои не се пријавени во Депозитарот, ве молиме во најкраток можен рок до Депозитарот да доставите нови ажурирани адресни податоци.