Објави (вести)

04.09.2020Согласно Решение на Комсијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП1 08-84 од 04.09.2020 година, Правилата за членство на Централен депозитар за хартии од вредност и одредбите од Законот за хартии од вредност, Депозитарот донесе Одлука број 08-3203/2 од 04.09.2020 година за привремено исклучување од членство на членката ИНОВО БРОКЕР АД Скопје. Привременото исклучување од членство на ИНОВО БРОКЕР АД Скопје, согласно рокот утврден во Решението на Комисијата УП1 08-84 од 04.09.2020 година ќе трае 7 дена, почнувајќи од 05.09.2020 година.


13.08.2020На ден 13.08.2020 година, Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје донесе Одлука со која се утврдува престанок и трајно исклучување од членството на Еуростандард Банка АД Скопје, како членка берзански посредник и ОТЦ членка. Одлуката е донесена врз основа на Решение на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП1 08-63 од 13.08.2020 година, со кое е утврдено трајно одземање на дозволата за работа на Еуростандард Банка АД Скопје – Дирекција за услуги од хартии од вредност, за вршење на сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата и Решение бр. 15-20139/1 од 12.08.2020 година на Народната банка на Република Северна Македонија, со кое е укината дозволата за основање и работење на Еуростандард банка АД Скопје, поради тоа што се исполнети условите за воведување на стечајна постапка во банката.


06.05.2020Македонска берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје донираа 1.000.000 денари на сметката на Министерството за здравство

Имајќи предвид дека се соочуваме со многу сериозна здравствена и економска криза поради настанатите состојби поврзани со вирусот COVID-19, Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје донесоа одлука за донација на наменската сметка на Министерството за здравство на Република Северна Македонија во вкупен износ од 1.000.000 денари. Со оглед на тоа што актуелната борба за надминување на оваа криза подразбира колективна солидарност и одговорност, на овој начин двете институции, како општествено одговорни компании, даваат поддршка на македонските здравствени институции на коишто паѓа главниот товар во справувањето со кризата.