Објави (вести)

11.03.2019Централна кооперативна банка АД Скопје, врз основа на претходно поднесено Барање, а согласно Одлуката на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје од 11.03.3019 година е примена во ОТЦ членство во Депозитарот.


11.03.2019Халк банка АД Скопје, врз основа на претходно поднесено Барање, а согласно Одлуката на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје од 11.03.3019 година е примена во ОТЦ членство во Депозитарот.


21.02.2019Следните членки склучија Договор со Депозитарот да вршат регистрација и издавање на регистрациони податоци на имателите на хартии од вредност за пристап и користење на Дистрибутивниот систем на Депозитарот:

  • Илирика Инвестментс АД Скопје
  • Фершпед Брокер АД Скопје
  • НЛБ банка АД Скопје
  • Еурохаус АД Скопје
  • Комерцијална банка АД Скопје