Објави (вести)

30.10.2015На 30.10.2015 во системот на Депозитарот евидентирано е Друштво за Застапување во Осигурување ИБО ИНШУРЕНС АД Куманово ЕМБС 7063431 со основна главнина 15.000, 00 евра
Издадени 1.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 евра за една акција.


28.10.2015На 28.10.2015г., во системот на Депозитарот евидентирано е Акционерско друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје ЕМБС 7074158
Основна главнина на друштвото е 75.000,00 евра. Издадени се 75 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 евра за една акција.


21.10.2015На 21.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ЗОМИМАК-М АД Струмица со ЕМБС 6935290. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.