Објави (вести)

08.11.2019Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, согласно Решение на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија број УП1 08-87 од 06.11.2019 година, донесе Одлука број 08-5523/3 од 07.11.2019 година, со која привремено ја исклучи од членство членката Илирика инвестментс АД Скопје, во времетраење од 15 дена, сметано од 07.11.2019 година.


29.05.2019Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје е дел од Проектот за финансиска едукација на граѓаните, со цел запознавање на граѓаните со услугите кои ги обезбедува оваа институција како еден од столбовите на пазарот на капитал.

За таа цел, во период од 29-31 мај, во просториите на Депозитарот, на посетителите на Депозитарот ќе им бидат обезбедени материјали за промоција на услугите кои ги нуди оваа институција и заинтересираните граѓани, на информативниот пулт, ќе имаат можност да добијат подетални информации и поблиску да се запознаат со начинот на добивање на услугите кои ги нуди Депозитарот, како што се на пр. водењето на акционерските книги на акционерските друштва, обезбедувањето на информации за состојбите со сметките на хартиите од вредност на физичките и правните лица, како и воедно можноста за добивање на услугите од Депозитарот по електронски пат.

https://www.facebook.com/cdhvmk/photos/a.1979932082068522/2369199956475064/?type=3&theater

 


15.05.2019Врз основа на претходно поднесени Барања, а согласно одлуките на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје од 10.05.2019 година, во членство во Депозитарот се примени следните банки:

  1. Комерцијална АД Скопје (членка-чувар и ОТЦ членка).
  2. Стопанска банка АД Скопје (членка-чувар и ОТЦ членка).
  3. Шпаркасе банка Македонија АД Скопје(членка-чувар и ОТЦ членка).
  4. НЛБ банка АД Скопје (членка-чувар и ОТЦ членка)..
  5. Стопанска банка АД Битола (ОТЦ членка, само за инструменти на пазарот на пари).