Објави (вести)

06.01.2003ЦДХВ согласно Законот за хартии од вредност и Правилата за негова работа, ги известува сопствениците на хартии од вредност што имаат акции само во едно акционерско друштво, дека своите Изводи од сметките за хартии од вредност можат да ги подигнат од соодветното акционерско друштво после 31.01.2003 година.

Сите сопственици на хартии од вредност што имаат акции во повеќе акционерски друштва, односно други хартии од вредност, своите Изводи од сметките за хартии од вредност, ќе ги добијат по пошта на домашна адреса.


10.07.2002Во ЦДХВ се регистрирани конвертибилни сертификати.

На Македонската Берза за Хартии од вредност официјално почна тргувањето со овој тип на сертификати.


17.06.2002Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација - прва емисија.