Објави (вести)

25.11.2013Почитувани клиенти, ве известуваме дека согласно донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на есенската акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 27.11.2013 година (среда), е неработен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје


10.10.2013Согласно применото Решение на ден 09.10.2013 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија Бр. УП1 08-132 година со кое ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА  дозволата за вршење на услуги со хартии од вредност на брокерската куќа Мој брокер АД Скопје, на 10.10.2013 година Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје трајно ја исклучи оваа брокерска куќа од членство.


10.07.2013Постапувајќи по Известувањето за престанок на вршење на работи со хартии од вредност бр. 08-5987 од 20.06.2013 година доставено од Централна кооперативна банка АД Скопје,  Одлукатата за престанок на членство донесена од Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 05.07.2013 година и  Решението на  Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за трајно одземање на дозволата за работа со хартии од вредност бр. УП 08-111 од 02.07.2013 година, Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 09.07.2013 година трајно ја исклучи од членство Централна кооперативна банка АД Скопје.