Објави (вести)

28.05.2012Врз основа на член 18 од Статутот како и членовите 13 и 14 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр.УП108-188 од 16.05.2012 год., Одбророт на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 28.05.2012 год. донесе ОДЛУКА за престанок на членството на членката Бро-Дил АД Скопје.


13.03.2012Врз основа на член 9, 13, 15 и 17 од правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Извршниот директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 13.03.2012 год. донесе ОДЛУКА за прекин на привременото исклучување од членство на членката Илирика Инвестментс АД Скопје.


05.03.2012Поради доставено барање за мирување на членството во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во согласност со член 15 во врска со член 13 од правилата за членство, привремено се исклучува од членство членката Илирика Инвестментс АД Скопје.