Објави (вести)

01.06.2015Регистрација на Четиринаесеттата емисија на обврзници за денационализација–
На ден 01.06.2015 година во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е регистрирана Четиринаесеттата емисија на обврзници за денационализација во вкупен износ од 9.500.000 евра.
Обврзниците се запишани и во Депозитарот се водат под ISIN ознака MKMINF200DE0.
При регистрацијата, со обврзници за денационализација од Четиринаесеттата емисија се стекнаа  776 иматели.
Со оваа емисија се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 01.02.2014 до 31.01.2015 година со кои како надомест се даваат обврзници.  Овие обврзници се хартии од вредност кои гласат на име, во ЕВРО валута и се неограничено преносливи. На обврзниците  се пресметува камата од 2% на годишно ниво, а номиналната вредност и каматата се отплатуваат во период од 10 години. Исплатата на  каматите и номиналните вредности од обврзниците ќе се одвива согласно објавениот Проспект за издавање и тргување на Четиринаесетта емисија на обврзници за денационализација  од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
На сопствениците на обврзници од оваа емисија Депозитарот ќе им достави на регистрираната адреса известување за доделениот износ на обврзници


01.06.2015Пресметки на рати и камати на обврзници за денационализација-
На 01 јуни 2015 година Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје изврши пресметка на доспеаните камати и рати од обврзниците за денационализација од Четврта до Тринаесетта емисија. Пресметката е направена согласно Проспектите за обврзниците за денационализација објавени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
Исплатата на ратите и каматите ја врши Министерството за финансии. Исплатите се вршат на банковната сметка регистрирана на личната сметка на имателот на хартиите од вредност во Депозитарот.
Физичките лица - иметели на обврзници за денационализација кои досега немаат регистрирано банковна сметка во Депозитарот, за да се стекнат со паричните средства од доспеаните рати и камати, треба да се обратат и дадат овластување на некоја од деловните банки во Република Македонија.


19.05.2015Постапка за преземање на ФЗЦ 11 Октомври –
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје известува дека во тек е постапката на упис на Изјави за прифаќање на понудата за откуп на акции издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово. Депозитарот претходно склучи договор за соработка во постапката на преземање на ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово со преземачот - правното лице Квалитет Пром ДООЕЛ од Куманово. Согласно законските обврски, преземачот депонираше банкарска гаранција со која се гарантира исплата на сите акционери кои ќе ја прифатат понудата за откуп на нивните акции. Понудата за откуп е објавена во дневниот весник Утрински весник на 14.05.2015 и на веб страницата на Берзата. Рокот за прифаќање на понудата е 30 дена од денот на нејзиното објавување и завршува на 12.06.2015 година. Изјавите за прифаќање на понудата за откуп се даваат во НЛБ Тутунска Банка АД Скопје – Служба за услуги со хартии од вредност.