Акционерска книга

Потребна документација за подигнување акционерска книга

  •  Барање од издавачот за издавање испис од акционерската книга со најнова состојба или на одреден датум со наведување на формата во која се бара да биде издадена акционерската книга (електронска или хартиена);
  •  Овластување за лицето што ќе ја подигне акционерската книга. Овластувањето треба да содржи име и презиме и број на лична карта на лицето што ја подигнува акционерската книга;
  •  Доказ за уплатен надоместок за издавање на акционерска книга (тарифен број 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 и 1.3.4).

Пример на акционерска книга