Одбор на директори

Во рамките на овластувањата определени со Законот за трговски друштва и Статутот на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Одборот на директори на ЦДХВ е орган што управува со Друштвото.

Одборот на директори на ЦДХВ е составен од 8 члена од кои 7 се неизвршни членови, а еден е извршен член што го носи називот Извршен директор. Три од неизвршните членови се независни членови на Одборот на директори на ЦДХВ.

 

Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје

 

    

 

      Г-ѓа Гордана Дамеска

      Претседател на Одборот на директори и неизвршен член

      Биографија

 

 

     

      Г-ѓа Даринка Дамјановиќ

      извршен член, Извршен директор

      Биографија

       

 

 

       Г. Бобан Гоговски       

       неизвршен член        

       Биографија

 

 

 

       Г. Иван Штериев      

       неизвршен член        

       Биографија

      

 

 

       Г. Александар Стојков  

       неизвршен член        

       Биографија

      

 

 

        Г-ѓа Соња Бојаџиевска Угриновска

        неизвршен член

        Биографија

 

                                        

 

        Г-ѓа Ирена Николовска                                               

        независен неизвршен член

        Биографија

 

      

              

        Г. Ѓорѓи Гоцков

        независен неизвршен член

        Биографија