Одбор на директори

Во рамките на овластувањата определени со Законот за трговски друштва и Статутот на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Одборот на директори на ЦДХВ е орган што управува со Друштвото.

Одборот на директори на ЦДХВ е составен од 8 члена од кои 7 се неизвршни членови, а еден е извршен член што го носи називот Извршен директор. Три од неизвршните членови се независни членови на Одборот на директори на ЦДХВ.

 

Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје

 

 IvanSteriev       

       Г. Иван Штериев      

       неизвршен член, Претседател на Одборот на директори      

       Биографија

 

    

     

      Г-ѓа Даринка Дамјановиќ

      извршен член, Извршен директор

      Биографија

       

 

 

       Г. Бобан Гоговски

       неизвршен член          

       Биографија    

       

     

 

       Г. Александар Стојков

       независен неизвршен член   

       Биографија    

       

      

 

      Г-ѓа Соња Бојаџиевска Угриновска

      неизвршен член    

      Биографија  

        

 

                                        

        Г-ѓа Ирена Николовска

        независен неизвршен член                                             

        Биографија

        

 

       

        Г. Ѓорѓи Гоцков

        независен неизвршен член

        Биографија

       

 

        

        Г-ѓа Нина Неданоска 

        в.д неизвршен член 

        Биографија