Известувања за корпоративни настани

На ден 10.05.2024 година, согласно доставената документација од TТК БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност број УП1 10-35 од 05.04.2024 година за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 4-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 67.587 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 1.033.173.000 МКД и се состои од 1.033.173 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција.

 

Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ, изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 145.000  обични акции по пат на приватна понуда-трета емисија.

На 09.04.2024 година е извршен  упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со новата емисија на акции основната главнина на Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ  изнесува 720.000,00 ЕУР. Издадени се вкупно 720.000 обични акции со номинална вредност од 1,00  ЕУР за една акција.

 

Акционерското друштво Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје, изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 962.913  обични акции по пат на приватна понуда-четврта емисија. На 02.04.2024 година е извршен  упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со новата емисија на акции основната главнина на Акционерското друштво Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје изнесува 10.232.085.000,00 МКД Издадени се вкупно 10.232.085 обични акции со номинална вредност од 1.000,00  МКД за една акција.

 

На 21.03.2024 год. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано  Акционерското друштво ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВОСКА СПОРТ АД Охрид со ЕМБС 7683502. Основната главнина на друштвото  е 25.000,00 ЕУР , издадени се 2.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР за една акција.

 

На 20.03.2024 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво ГРАДСКИ КОШАРКАРСКИ КЛУБ ОХРИД-ГКК 2023 АД Охрид со ЕМБС 7688261. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и се состои од 2.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

Акционерското друштво Брокерска куќа  ИНОВО БРОКЕР  АД - Скопје, изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 1.000  обични акции по пат на приватна понуда-трета емисија. На 08.03.2024 година е извршен  упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со новата емисија на акции основната главнина на  ИНОВО БРОКЕР  АД - Скопје изнесува 175.000,00  ЕУР. Издадени се вкупно 7.000 обични акции со номинална вредност од 25,00  ЕУР за една акција.

 

На ден 04.03.2024 година, согласно доставената документација од АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 10-6 од 12.02.2024 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност ‒ 2-ра емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 572.495 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД на една акција заради присоединување на ТЕЦ Неготино кон Електрани на Северна Македонија. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 32.311.373.000 МКД и се состои од 32.311.373 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција.

 

На ден 01.03.2024 година, согласно доставената документација од ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 број 10-7 од 16.02.2024 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 7-ма емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 1.200.000 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 33.786.755 ЕУР и се состои од 6.757.351 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција.

 

На 13.02.2024 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Осигурително брокерско друштво ГАП ОСИГУРУВАЊЕ АД Тетово со ЕМБС 7737424. Основната главнина на друштвото изнесува 60.000 ЕУР и се состои од 600 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 23.01.2024 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Осигурително брокерско друштво ПРЕМИУМ ИНШУРЕНС АД Скопје со ЕМБС 7694334. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и се состои од 5.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 02.01.2024 год. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано  Друштво за застапување во осигурување ПРВА ЗАСТАПНИЧКА АГЕНЦИЈА  АД Скопје со ЕМБС 7730896. Основната главнина на друштвото  е 15.000,00 ЕУР , издадени се 100 обични акции со номинална вредност од 150,00 ЕУР за една акција.

 

На ден 20.12.2023 година, согласно доставената документација од БРОКЕРСКА КУЌА ИЛИРИКА  ИНВЕСТМЕНТС АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност број УП1 10-171 од 20.11.2023 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 2-ра емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 1.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 125.000 ЕУР и се состои од 2.500 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На ден 04.12.2023 година, согласно доставената документација од ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност број УП1 10-131 од 16.10.2023 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 9-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 300.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 22.500.000 ЕУР и се состои од 2.250.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На ден 09.11.2023 год. во Депозитарот е евидентирано намалување на основната главнина на друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје, со намалување на номиналната вредност на акциите од 5,11 евра на 1,1 евро за една акција. Вкупниот  номинален капитал на Друштвото по намалувањето изнесува 36.245.784,30 евра.

 

На 25.10.2023 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА, Битола со ЕМБС 7716567. Основната главнина на друштвото изнесува 3.000.000 ЕУР и се состои од 60.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На ден 24.10.2023 година, согласно доставената документација од Универзална инвестициона банка АД Скопје и Решение на Комисијата за хартии од вредност на РСМ број УП1 10-139 од 16.10.2023 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ трета емисија на перпетуални обврзници, во Депозитарот е извршено регистрирање на трета емисија на вкупно 1.350 перпетуални обврзници издадени од Универзална инвестициона банка АД Скопје со поединечна номинална вредност од 1.000 ЕУР и вкупна номинална вредност од 1.350.000 ЕУР.

 

На 09.10.2023 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Осигурително брокерско друштво ГрЕко Интернационал АД Скопје со ЕМБС 7698950. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и се состои од 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 29.09.2023 година, согласно доставената документација од Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност број УП1 10-126 од 20.09.2023 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 2-ра емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 75.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 575.000 ЕУР и се состои од 575.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

На 21.08.2023 год. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ ВАРДАР АД Скопје со ЕМБС 7689349. Основната главнина на друштвото  е 2.446.500,00 МКД , издадени се 100 обични акции со номинална вредност од 24.465,00 МКД за една акција.

 

На ден 18.08.2023 година, согласно доставената документација од Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност број УП1 10-96 од 28.07.2023 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 3-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 20.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 6.356.000 ЕУР и се состои од 127.120 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 07.08.2023 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје. Основната главнина на друштвото изнесува 4.000.000 ЕУР и се состои од 4.000 обични акции со номинална вредност од 1.000 ЕУР за една акција.

 

Акционерското друштво ХАЛК БАНКА  АД - Скопје, изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 184.500  обични акции по пат на приватна понуда-дваесетта емисија. На 08.08.2023 година е извршен  упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со новата емисија основната главнина на  ХАЛК БАНКА  АД - Скопје изнесува 12.846.910.000,00  МКД. Издадени се вкупно 1.284.691 обични акции со номинална вредност од 10.000,00  МКД за една акција.

 

Во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 20.07.2023 година е регистрирана ГРАЃАНСКА ОБВРЗНИЦА, издадена од страна на Република Северна Македонија преку Министерството за финансии, со ISIN MKMINF20GAB8, номинална вредност од 10.000 МКД по обврзница и датум на достасување на главницата на 20.07.2025 година.

 

На 07.07.2023 год. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано Акционерското друштво КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА 2022 АД Струмица со ЕМБС 7613105. Основната главнина на друштвото  е25.000,00 ЕУР, издадени се 2.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР за една акција.

 

Акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 33.108 обични акции по пат на приватна понуда-втора емисија. На 05.06.2023 година е извршен  упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со новата емисија основната главнина на НОМАГАС АД Скопје изнесува 61.667.800,00  ЕУР. Издадени се вкупно 616.678 обични акции со номинална вредност од 100,00  ЕУР за една акција.

 

На ден 25.05.2023 година, согласно доставената документација од ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност БРОЈ УП1 10-46 од 13.04.2023 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 8-ма емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 400.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 19.500.000 ЕУР и се состои од 1.950.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На ден 17.05.2023 година, согласно доставената документација од ТТК банка АД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1/РА1 10-47 од 13.04.2023 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 57.698 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција. Зголемувањето на основната главнина е извршено од средства на банката и исплата на дивиденда во акции на постојните акционери, со издавање на нова емисија на хартии од вредност, III-та емисија на обични акции. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 965.586.000 МКД и се состои од 965.586 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција.

 

На 03.05.2023 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво за застапување во осигурувањето ИНВЕСТ ПОЛИСА АД Штип со ЕМБС 7671458. Основната главнина на друштвото изнесува 15.000 ЕУР и се состои од 1.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На ден 14.03.2023 година, согласно доставената документација од КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 БРОЈ 10-2 ОД 23.01.2023 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 5-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 25.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 9.530.000 ЕУР и се состои од 95.300 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 17.01.2023 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво Кошаркарски клуб ФЕНИКС 2010 Скопје со ЕМБС 7584520. Основната главнина на друштвото изнесува 25.100 ЕУР и се состои од 2.510 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 12.01.2023 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост со ЕМБС 7649401. Основната главнина на друштвото изнесува 58.357.000 ЕУР и се состои од 583.570 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 1.709  обични акции по пат на приватна понуда 11-та емисија. На 12.01.2023 година е извршен  упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со новата емисија основната главнина на СИЛК РОУД  БАНКА АД СКОПЈЕ  изнесува 433.837.554,00 MKD.
Издадени се вкупно 12.014 обични акции со номинална вредност од 36.111,00 MKD за една акција.

 

На ден 29.12.2022 година, согласно доставената документација од ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 БРОЈ 10-323 од 13.12.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 2-ра емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 40.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 7.000.000 ЕУР и се состои од 140.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 20.12.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво за спортски дејности МАШКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ КУМАНОВО АД Куманово со ЕМБС 7636121. Основната главнина на друштвото изнесува 47.500 ЕУР и се состои од 4.750 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На ден 02.12.2022 година, согласно доставената документација од ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИИ НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД ТЕТОВО и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 број 10-257 од 26.09.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 4-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 26.200 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 4.284.700 ЕУР и се состои од 85.694 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На ден 28.11.2022 година, согласно доставената документација од ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 БРОЈ 10-283 ОД 11.11.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 6-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 2.600.000 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 27.786.755 ЕУР и се состои од 5.557.351 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција.

 

На ден 22.11.2022 година, согласно доставената документација од Друштво за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје за втора емисија на акции по пат на приватна понуда, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 2.480 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 154.800 ЕУР и се состои од 15.480 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На ден 04.11.2022 година, согласно доставената документација од КАПИТАЛ  БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 БР. 10-270 од 16.09.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 6-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 14.564 обични акции со номинална вредност од 177,71 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 9.695.857,60 ЕУР и се состои од 54.560 обични акции со номинална вредност од 177,71 ЕУР за една акција.

 

На ден 03.11.2022 година, согласно доставената документација од ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 Бр. 10-276 од 13.10.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 5-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 80.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 297.654 ЕУР и се состои од 297.654 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

На ден 17.10.2022 година, согласно доставената документација од Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 Бр. 10-265 од 16.09.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 2-ра емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 47.120 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 5.356.000 ЕУР и се состои од 107.120 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 26.09.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво за производство на фотоволтаични панели и соларни системи АЕ СОЛАР АД Тетово со ЕМБС 7609140. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и се состои од 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 06.09.2022 година согласно доставената документација од ДРУШТВО ЗА СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВАРДАР АД СКОПЈЕ со ЕМБС 6756263 извршено е поделба и намалување на номиналната вредност на акциите врз основа на Одлука на Собранието на акционери од 11.08.2022 година. Основната главнина на друштвото не се менува, изнесува 25.000 ЕУР и се состои од 5.000 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција.

 

На 02.09.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво Кошаркарски клуб АКАДЕМИЈА ФМП АД Скопје со ЕМБС 7609264. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и се состои од 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 31.08.2022 година, согласно доставената документација од ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 Бр. 10-244 од 17.08.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 21-ва емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 417.972 обични акции со номинална вредност од 2.670 МКД за една акција (продажна вредност 2.938 МКД). Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 5.594.758.050 МКД и се состои од 2.095.415 обични акции со номинална вредност од 2.670 МКД за една акција.

 

На ден 30.08.2022 година, согласно доставена документација од УНИБАНКА АД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност на РСМ за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – втора емисија на перпетуални обврзници по пат на приватна понуда УП 1 Број 10-242 од 17.08.2022 година, извршeно e евидентирање на 2.500 обврзници со ISIN MKBLBA200029, со номинална вредност од 1.000 ЕУР за 1 обврзница, односно во вкупна номинална вредност од 2.500.000 ЕУР, без ограничувања на преносливоста на ниво на емисија на хартиите од вредност.

 

На 29.08.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за спорт и спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ ЧАИР 2030 АД Скопје со ЕМБС 7605749. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и се состои од 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 16.08.2022 год. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано Финансиско друштво ЕАЗУ ФАЈНАНС АД Скопје со ЕМБС 7286015. Основната главнина на друштвото е 850.000,00 ЕУР, издадени се 850.000 обични акции со номинална вредност од 1,00 ЕУР за една акција.

 

На 10.08.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Осигурително брокерско друштво БД БРОКЕР АД Дебар со ЕМБС 7603053. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и се состои од 1.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На ден 03.08.2022 година, согласно доставената документација од ХАЛК БАНКА  АД – СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 Бр. 10-195 ОД 17.07.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 19-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 184.500 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 11.001.910.000 МКД и се состои од 1.100.191 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција.

 

На 27.07.2022 год. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕсо ЕМБС 7598211. Основната главнина на друштвото е 500.000,00 ЕУР, издадени се 500.000 обични акции со номинална вредност од 1,00 ЕУР за една акција.

 

На 21.07.2022 год. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано Акционерското друштво ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ТИКВЕШ 1930 АД КАВАДАРЦИ со ЕМБС 7518293. Основната главнина на друштвото е 25.300,00 ЕУР, издадени се 2.530 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР за една акција.

 

На 15.07.2022 во Централниот депозитар за хартии од вредност согласно доставената документација од страна на ИНТЕРПРОМЕТ АД ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО – Тетово (ЕМБС 4057783) извршено е намалување на основната главнина на друштвото врз основа на Одлука на Собранието на акционери од 10.06.2022 година. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 2.709.277,35 ЕУР и се состои од 50.614 обични акции и 341 приоритетни акции со номинална вредност од 53,17 ЕУР за една акција.

 

На 11.07.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ МУЛТИ ЕСЕНС Скопје со ЕМБС 7599080. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 100 обични акции со номинална вредност од 250 ЕУР за една акција.

 

На 11.07.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД РАКОМЕТ Скопје со ЕМБС 7599951. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 100 обични акции со номинална вредност од 250 ЕУР за една акција.

 

На 05.07.2022 год. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано Осигурителното брокерско друштво ВИНЕРС ГРУП АД Скопје со ЕМБС 7597452.

Основната главнина на друштвото е 50.000,00 ЕУР, издадени се 500 обични акции со номинална вредност од 100,00 ЕУР за една акција.

 

На 22.06.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Осигурително брокерско друштво М БРОКЕР АД Скопје со ЕМБС 7594232. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 1.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На ден 20.04.2022 согласно доставената документација од страна на АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ГРАВЕ НЕЖИВОТ СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 10-32 од 25.03.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ шестта емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 1.000 обични акции со номинална вредност од 1.000 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 8.359.000 ЕУР и е поделена на 8.359 обични акции со номинална вредност од 1.000 ЕУР за една акција.

 

На 06.04.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво КОШАРКАРСКИ КЛУБ ТФТ АД Скопје со ЕМБС 7580789. Основната главнина на друштвото изнесува 25.200 ЕУР и е поделена на 2.520 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 10.02.2022 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Финансиско друштво за издавање и администрирање на кредитни картички Динерс Клуб Интернационал МАК АД Скопје со ЕМБС 4456700. Основната главнина на друштвото изнесува 68.686.117,20 МКД и е поделена на 11.170 обични акции со номинална вредност од 6.149,16 МКД за една акција.

 

На ден 02.02.2022 согласно доставената документација од страна на АД Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 Број 10-193 од 05.01.2022 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ трета емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 93.000 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 129.150.000 МКД и е поделена на 129.150 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција.

 
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ  изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 11.254 обични акции по пат на приватна понуда 5-та емисија. На 12.01.2022 година е извршен  упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со новата емисија основната главнина на КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ  изнесува 7.107.689,16 ЕУР. Издадени се вкупно 39.996 обични акции со номинална вредност од 177,71 ЕУР за една акција.

 

На ден 30.12.2021 согласно доставената документација од страна Акционерско друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС АД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 Број 10-144 ОД 15.10.2021 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 2-ра емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 81.500 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 2.801.500 ЕУР и е поделена на 2.801.500 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

На 02.11.2021 во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно доставената документација од страна на КАПИТАЛ  БАНКА АД СКОПЈЕ (ЕМБС 5111056), извршено е намалување на основната главнина на друштвото врз основа на Одлука на Собранието на акционери од 22.06.2021 година. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 5.107.740,82 ЕУР и е поделена на 28.742 обични акции со номинална вредност од 177,71 ЕУР за една акција.

 

На ден 20.10.2021 согласно доставената документација од страна на ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД  СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 Број 10-142 од 29.09.2021 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ седма емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 300.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 15.500.000 ЕУР и се состои од 1.550.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 20.09.2021 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за застапување во осигурување ПРО-ИНС АД Скопје со ЕМБС 7527853. Основната главнина на друштвото изнесува 930.000 МКД и е поделена на 100 обични акции со номинална вредност од 9.300 МКД за една акција.

 

На ден 01.09.2021 согласно доставената документација од страна на ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИИ НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД ТЕТОВО и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП1 Број 10-117 од 09.08.2021 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ трета емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 15.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 2.974.700 ЕУР и се состои од 59.494 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 20.08.2021 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за застапување во осигурувањето ПРОТЕКТОР АД Прилеп со ЕМБС 7521430. Основната главнина на друштвото изнесува 15.000 ЕУР и е поделена на 1.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На ден 05.08.2021 согласно доставената документација од страна на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност Бр./Nr. 10-УП1/PA1-102 ОД 29.06.2021 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ втора емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 370.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 5.505.000 ЕУР и се состои од 550.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 23.07.2021 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за градежништво БЕТОН-ТРЕЈД извоз-увоз АД Скопје со ЕМБС 6042210. Основната главнина на друштвото изнесува 3.807.000 МКД и е поделена на 38.070 обични акции со номинална вредност од 100 МКД за една акција.

 

На ден 19.07.2021 година, врз основа на поднесено соодветно барање и придружна документација, во Депозитарот беше регистрирана нова емисија на хартии од вредност издадени од Шпаркасе банка Македонија АД Скопје (банка што презема) и беа спроведени соодветни промени на сметките на хартии од вредност на акционерите на Охридска банка АД Скопје (банка што се присоединува).

Имено, со извршената статусна промена Охридска банка АД Скопје престана да постои по пат на бришење од Трговскиот регистар без нејзина ликвидација – присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, а целокупниот имот и обврски преминуваат на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, во замена за акции од страна на Шпаркасе банка Македонија.

За таа цел, Депозитарот согласно доставената документација, изврши низа активности меѓу кои: регистрирање на новата емисија на хартии од вредност, со која од страна на Шпаркасе банка Македонија се издадени 1.054.681 обични акции со ISIN MKINBA101012 и номинална вредност од 2670 МКД по акција и истите ги дистрибуираше на вкупно 404 акционери кои се стекнаа со соодветен број на акции од новата емисија на обични акции издадени од Шпаркасе банка Македонија АД Скопје во замена за акциите издадени од Охридска банка АД Скопје.

Како резултат на извршениот упис на статусната промена во Централниот регистар на РСМ, Депозитарот изврши повлекување на податоците од акционерската книга на Охридска банка АД Скопје во историската база на податоци.

 

На 09.07.2021 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје со ЕМБС 7515618. Основната главнина на друштвото изнесува 130.000 ЕУР и е поделена на 13.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

Друштвото за осигурување  ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД  Скопје, изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 200.000 обични акции по пат на приватна понуда 6-та емисија. На 01.07.2021 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на Друштвото за осигурување  ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД  Скопје изнесува 12.500.000,00 ЕУР.

Издадени се вкупно 1.250.000 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР за една акција.

 

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – друштво за неживотно осигурување  Скопје, изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 5.800 обични акции по пат на приватна понуда 4-та емисија. На 30.06.2021 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – друштво за неживотно осигурување  Скопје изнесува 7.030.000,00 ЕУР.

Издадени се вкупно 70.300 обични акции со номинална вредност од 100,00 ЕУР за една акција.

 

На ден 15.06.2021 согласно доставената документација од страна на ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност БРОЈ УП 1 10-40 од 11.05.2021 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ втора емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 375.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 525.000 ЕУР и е поделена на 525.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

На ден 27.05.2021 согласно доставената документација од страна МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД за издавање долгорочни хартии од вредност, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 59.546 обични акции со номинална вредност од 3.108 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 1.378.861.092 МКД и е поделена на 443.649 обични акции со номинална вредност од 3.108 МКД за една акција.

 

На ден 14.05.2021 согласно доставената документација од страна АД ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП 1 БРОЈ 10-35 ОД 12.04.2021 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 9-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 22.695 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 10.614.200 ЕУР и е поделена на 106.142 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 29.04.2021 согласно доставената документација од страна ХАЛК БАНКА  AД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП 1 БРОЈ / UP1 Nr. 10-34 ОД 12.04.2021 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ 18-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 123.000 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 9.156.910.000 МКД и е поделена на 915.691 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција.

 

На 21.04.2021 год. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано Акционерското друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС АД Скопје со ЕМБС 7244991. Основната главнина на друштвото е 2.720.000,00 ЕУР, издадени се 2.720.000 обични акции со номинална вредност од 1,00 ЕУР за една акција.

 

На 30.03.2021 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за информатичка технологија, инвестиции и советодавни услуги ОПФОЛИО АД Скопје со ЕМБС 7490372. Основната главнина на друштвото изнесува 1.000.000 ЕУР и е поделена на 10.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ СКОПЈЕ, изврши зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на 1.500 обични акции по пат на приватна понуда 5-та емисија. На 11.03.2021 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ СКОПЈЕ изнесува 7.359.000,00 ЕУР.

Издадени се вкупно 7.359 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 ЕУР за една акција.

 

На 19.02.2021 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво Фудбалски клуб БАШКИМИ 1947 Куманово со ЕМБС 6950248. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 100 обични акции со номинална вредност од 250 ЕУР за една акција.

 

На ден 15.02.2021 согласно доставената документација од страна на Земјоделски комбинат ПЛАСНИЦА АД Пласница, извршено е намалување и конверзија од ДЕМ во МКД на основната главнина на друштвото. Основната главнина на друштвото по намалувањето изнесува 23.324.400 МКД и се состои од 7.524 обични акции со номинална вредност од 3.100 МКД за една акција.

 

На 27.01.2021 г. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано Друштвото за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ГОЛДЕН АРТ-КЛ7 Скопје АД Скопје со ЕМБС 7447680.

Основната главнина на друштвото е 25.000,00 ЕУР, издадени се 1.000 обични акции со номинална вредност од 25,00 ЕУР за една акција.

 

На ден 08.01.2021 согласно доставената документација од страна на Друштво за управување со инвестициски фондови ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП 1 БРОЈ/ UP1 Nr. 10-134 од 18.12.2020 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ петта емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 24.074 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 935.740 ЕУР и се состои од 93.574 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, изврши зголемување на основната главнина со издавање на 1.620 обични акции по пат на приватна понуда осма емисија. На 25.12.2020 година е извршен уписот во Централниот регистар на Р.С.М., а на 28.12.2020 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на НЕР АД Скопје се зголемува на 83.450 обични акции со номинална вредност од 100,00 ЕУР за една акција.

 

На ден 25.12.2020 согласно доставената документација од страна Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП 1 / UP1 Nr. 10-126 ОД 04.12.2020 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ‒ втора емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 25.690 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 1.364.500 ЕУР и се состои од 27.290 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 22.09.2020 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано Акционерско друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ МЛАДОСТ 1977 Богданци со ЕМБС 7441371. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 2.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 26.08.2020 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво РАКОМЕТЕН КЛУБ АСТРАИОН ХЕНДБОЛ АД Струмица со ЕМБС 7441061. Основната главнина на друштвото изнесува 25.200 ЕУР и е поделена на 2.520 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 07.07.2020 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Осигурително брокерско друштво ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје со ЕМБС 7432976. Основната главнина на друштвото изнесува 3.100.000 МКД и е поделена на 50.000 обични акции со номинална вредност од 62 МКД за една акција.

 

На 10.06.2020 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ВАРДАР 1961 Скопје со ЕМБС 7429924. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 2.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На ден 21.05.2020 согласно доставената документација од страна ОХРИДСКА БАНКА  AД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП 1 / РА1 10-46 од 14.05.2020 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност преку приватна понуда ‒ 13-та емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 119.000 обични акции со номинална вредност од 2.650 МКД за една акција (продажна вредност 5.168 МКД). Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 1.683.677.500 МКД и е поделена на 635.350 обични акции со номинална вредност од 2.650 МКД за една акција.

 

 На ден 20.05.2020 согласно доставената документација од страна АД за производство и преработка на мермер ФИМАР БАЛКАН АД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП 1 Број 10-44 од 28.04.2020 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност преку приватна понуда ‒ втора емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 8.750 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 900.000 ЕУР и е поделена на 9.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 19.05.2020 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Акционерско друштво за енергетски дејности ЗКС ЕНЕРЏИ АД Скопје со ЕМБС 7426755. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 5.000 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција.

 

На ден 08.05.2020 согласно доставената документација од страна АГРОПЛОД АД - РЕСЕН и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП 1 Број 10-30 од 23.03.2020 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност преку јавна понуда ‒ втора емисија, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 5.455 обични акции со номинална вредност од 220 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 5.825.600 ЕУР и е поделена на 26.480 обични акции со номинална вредност од 220 ЕУР за една акција.

 

На ден 07.05.2020 согласно доставената документација од страна КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност УП 1 Број 10-42 од 23.03.2020 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност ‒ трета емисија преку приватна понуда, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 12.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 6.450.000 ЕУР и е поделена на 64.500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 24.04.2020 согласно доставената документација од страна ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ седумнаесетта емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-43 од 06.04.2020 извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 123.000 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 7.926.910.000 МКД и е поделена на 792.691 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција.

 

На 10.03.2020 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Осигурително брокерско друштво ЕНСА БРОКЕР АД Скопје со ЕМБС 7351267. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 13.02.2020 во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно доставената документација од страна на АГРОПЛОД АД Ресен (ЕМБС 4002024), извршено е намалување на основната главнина на друштвото врз основа на Одлука на Собранието на акционери од 20.07.2019 заради покривање на акумулираните загуби. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 4.625.500 ЕУР и е поделена на 21.025 обични акции со номинална вредност од 220 ЕУР за една акција.

 

На ден 27.01.2020 согласно доставената документација од страна АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ четврта емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-93 од 27.12.2019, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 287.982 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 1.552.034.000 МКД и е поделена на 1.552.034 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција.

 

На 23.01.2020 г. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирано Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје со ЕМБС 6822380, со основна главнина од 1.805.000,00 ЕУР, издадени 180.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР по акција.

 

Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје  изврши зголемување на основната главнина со издавање на 400.000 обични акции по пат на приватна понуда-петта емисија. На 26.12.2019 година е извршен уписот во Централниот регистар на Р.С.М., а на 30.12.2019 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје изнесува 10.500.000,00 ЕУР и се состои од издадени 1.050.000 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР за една акција.

 

На ден 04.11.2019 година, во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје успешно е спроведена постапката на преземање на ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје од страна на преземачот Steiermarkishe Bank und Sparkassen Aktiengeselshaft, Graz, Austria, врз основа на Решение на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија УП1 бр. 10-78 од 25.10.2019 година. Постапувајќи согласно своите законски надлежности Депозитарот на сметката за хартии од вредност на преземачот ги пренесе акциите и ги спроведе соодветните исплати кон акционерите кои ја прифатија понудата за откуп на преземачот.

 

Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје  изврши зголемување на основната главнина со издавање на 4.878 обични акции по пат на приватна понуда-втора емисија. На 30.10.2019 година е извршен уписот во Централниот регистар на Р.С.М., а на 01.11.2019 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје се зголемува на 7.378 обични акции со номинална вредност од 100,00 ЕУР за една акција.

 

На 22.10.2019 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Осигурително брокерско друштво АЛФА БРОКЕР АД Куманово со ЕМБС 7388306. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 1.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје изврши зголемување на основната главнина со издавање на 30.000 обични акции по пат на приватна понуда-втора емисија. На 19.09.2019 година е извршен уписот во Централниот регистар на Р.С.М., а на 15.10.2019 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје се зголемува на 36.150 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 МКД за една акција.

 

На ден 09.10.2019 согласно доставената документација од страна АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ГРАВЕ НЕЖИВОТ СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ четврта емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-75 од 12.09.2019, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 2.859 обични акции со номинална вредност од 1000 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 5.859.000 ЕУР и е поделена на 5.859 обични акции со номинална вредност од 1000 ЕУР за една акција.

 

На ден 24.09.2019 година, согласно доставената документација за преобразба на АДУТ МАКЕДОНИЈА - Битола (ЕМБС 4011147) во ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИЈА МАКЕДОНИЈА ДОО Битола, Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје ја затвори акционерската книга на друштвото.

 

На 18.09.2019 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица со ЕМБС 7379005. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 1.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 25.07.2019 г. во ЦДХВ АД Скопје е евидентирано ново друштво со назив Акционерско друштво ФУДБАЛСКИ КЛУБ СТРУГА-ТРИМ-ЛУМ АД Струга (ЕМБС 73636134), со основна главнина од 25.000,00 ЕУР, издадени 2.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР по акција.

 

На 23.07.2019 г. во ЦДХВ АД Скопје е евидентирано ново друштво со назив Акционерско друштво ФУДБАЛСКИ КЛУБ БОРЕЦ 1919 АД Велес (ЕМБС 7363214), со основна главнина од 25.000,00 ЕУР, издадени 2.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР по акција.

 

На 03.07.2019 г. во ЦДХВ АД Скопје е евидентирано ново друштво со назив Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје (ЕМБС 7359276), со основна главнина од 50.000,00 ЕУР, издадени 500 обични акции со номинална вредност од 100,00 ЕУР по акција.

 

На ден 18.06.2019 согласно доставената документација од страна АД ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ седма емисија преку приватна понуда УП 1 број 10-12 од 15.03.2019, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 8.114 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 8.183.000 ЕУР и е поделена на 81.830 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

ХАЛК БАНКА АД Скопје изврши зголемување на основната главнина со издавање на 59.321 обични акции по пат на приватна понуда 16-та емисија. На 30.05.2019 година е извршен уписот во Централниот регистар на Р.С.М., а на 10.06.2019 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на ХАЛК БАНКА АД Скопје се зголемува на 669.691 обични акции со номинална вредност од 10.000,00 МКД за една акција.

 

На ден 05.06.2019 год. согласно Решението заведено  под деловоден број  35020190012563 од 31.05.2019 год. на Централниот регистар на Република Северна Македонија, во Депозитарот е евидентирано  намалување на основната главнина  на друштвото  Раде Кончар-Апаратна техника АД Скопје со ЕМБС 4053222.

Основната главнина на друштвото се намалува од 5.155.750 Евра на 4.124.600 Евра, преку намалување на номиналниот износ на акцијата од 25 Евра на 20 Евра за една обична акцција.

 

На 23.05.2019 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ СТРУГА АД СТРУГА со ЕМБС 7324987. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 20.05.2019 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ со ЕМБС 7344228. Основната главнина на друштвото изнесува 3.000.000 ЕУР и е поделена на 60.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 18.04.2019 год. во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно доставената документација од страна на ПЕЛАГОНИЈА ТРАНС АД ПРИЛЕП  (ЕМБС 4222598), извршено е намалување на основната главнина на друштвото врз основа на статусна промена „издвојување со основање“ и План за поделба на друштвото. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 195.200 ДЕМ и е поделена на 1.952 обични акции со номинална вредност од 100 ДЕМ за една акција.

 

На ден 11.04.2019 година, согласно доставената документација за преобразба на "ТОНДАХ МАКЕДОНИЈА" АД Виница (ЕМБС 4146824) во Друштво за производство, трговија и услуги ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ Виница, Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје ја затвори акционерската книга на друштвото.

 

На 09.04.2019 г. во ЦДХВ АД Скопје е евидентирано ново друштво со назив Акционерско друштво за застапување во осигурувањето  МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (ЕМБС 7346557), со основна главнина од 15.000,00 ЕУР, издадени 1.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР по акција.

 

На ден 22.03.2019 г. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирана прва емисија по пат на јавна понуда на 5.000 купонски обврзници (конвертибилна обврзница) со номинална вредност од 1.000,00 евра за една обврзница, издадени од страна на Централна кооперативна Банка АД Скопје со ЕМБС 4640063. Вкупната номинална вредност на емисијата изнесува  5.000.000,00 евра.

 

На ден 13.03.2019 год., согласно доставената документација од страна ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ четврта емисија преку приватна понуда УП 1 број 10-4 од 08.02.2019, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 300.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 6.500.000 ЕУР и е поделена на 650.000 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На ден 27.02.2019 г. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирана петнаесетта емисија по пат на приватна понуда на 92.240 обични акции со номинална вредност од 10.000,00 мкд за една акција, издадени од страна на ХАЛК БАНКА АД Скопје со ЕМБС 4627148. Вкупната номинална вредност на емисијата изнесува  922.400.000,00 мкд.

 

На ден 22.01.2019 г. во системот на ЦДХВ АД Скопје е евидентирана прва емисија по пат на приватна понуда на 5.000 купонски обврзници (перпетуални обврзници) со номинална вредност од 1.000,00 евра за една обврзница, издадени од страна на УНИБанка АД Скопје со ЕМБС 4646088. Вкупната номинална вредност на емисијата изнесува  5.000.000,00 евра.

 

На ден 21.01.2019 година, согласно доставената документација за преобразба на Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз АД Прилеп (ЕМБС 4146824) во ДОО, Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје ја затвори акционерската книга на друштвото.

 

На 21.01.2019 г. во ЦДХВ е евидентирано ново друштво со назив Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје   (ЕМБС 7328257), со основна главнина од 50.000,00 ЕУР, издадени 500 обични акции со номинална вредност по акција од 100 ЕУР.

 

На ден 10.01.2019 год., согласно доставената документација од страна АД ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО МАКО АС АД СТРУМИЦА и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ втора емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-73 од 19.12.2018, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 35.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 50.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

Фруктал Мак АД Скопје изврши зголемување на основната главнина со издавање на 783.000 обични акции по пат на јавна понуда 3-та емисија. На 24.12.2018 година е извршен уписот во Трговскиот регистар, а на 25.12.2018 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија основната главнина на Фруктал Мак АД Скопје се зголемува на 1.724.530 обични акции со номинална вредност од 5,11 ЕУР за една акција.

 

На 09.10.2018 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за консалтинг услуги ЦЕНТРАЛ СИТИ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП АД Скопје со ЕМБС 7121776. Основната главнина на друштвото изнесува 3.382.500 МКД и е поделена на 33.825 обични акции со номинална вредност од 100 МКД за една акција.

 

На ден 18.09.2018 г. во ЦДХВ е евидентирано ново акционерско друштво со назив Друштво за спортски дејности Фудбалски клуб БЕЛАСИЦА АД Струмица (ЕМБС 5681707), со основна главнина од 47.500,00 ЕУР, издадени 4.750 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР по акција.

 

На ден 24.08.2018 год., согласно доставената документација од страна на ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ четиринаесетта емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-48 од 31.07.2018, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 93.312 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по зголемувањето изнесува 5.181.300.000 МКД и е поделена на 518.130 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција.

 

На 20.08.2018 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ БУТЕЛ Скопје АД Скопје со ЕМБС 7294573. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 25.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

На ден 08.08.2018 г. во ЦДХВ е евидентирано ново акционерско друштво со назив Акционерско друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје (ЕМБС 7291272), со основна главнина од 250.000,00 ЕУР, издадени 2.500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција.

 

На 19.07.2018 г. во ЦДХВ е евидентирано ново друштво со назив Друштво за производство, трговија и услуги АИТОНИКС  АД Скопје   (ЕМБС 5451680), со основна главнина од 25.000,00 ЕУР, издадени 2.500 обични акции со номинална вредност по акција од 10 ЕУР.

 

На 19.06.2018 год. во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно доставената документација од страна на СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ (ЕМБС 4633148), извршено е намалување на основната главнина на друштвото со намалување на номиналната вредност на акцијата. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 372.123.855 МКД и е поделена на 10.305 обични акции со номинална вредност од 36.111 МКД за една акција.

 

На 06.02.2018 г. во ЦДХВ е евидентирано ново друштво со назив Друштво за спортски активности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПОБЕДА АД Прилеп  (ЕМБС 6588689), со основна главнина од 25.000,00 евра, издадени 25.000 обични акции   со номинална вредност од 1,00 евро за една акција.

 

На ден 24.01.2018 год., согласно доставената документација од страна на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 10.390 обични акции со номинална вредност од 100,00 евра за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 1.517.600,00 евра и е поделена на 15.176 обични акции со номинална вредност од 100,00 евра за една акција.

 

На 25.10.2017 година во Централниот депозитар евидентирано е Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР АД Скопје со ЕМБС 7238541. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција

 

На 20.10.2017 година во Централниот депозитар евидентирано е друштвото ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје со ЕМБС 7233825. Основната главнина на друштвото изнесува 5.000.000 ЕУР и е поделена на 100.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 19.10.2017 година во Централниот депозитар евидентирано е друштвото Кошаркарски Клуб ГОСТИВАР АД Гостивар со ЕМБС 7233922. Основната главнина на друштвото изнесува 27.600 ЕУР и е поделена на 276 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 09.10.2017 година во Централниот депозитар е евидентирано Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ БЛОКОТЕХНА - НБ АД Гевгелија со ЕМБС 7227108. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 25 обични акции со номинална вредност од 1.000 ЕУР за една акција.

 

На 29.08.2017 во Централниот депозитар е евидентирано Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР А.Д. Струга со ЕМБС 7215266. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 16.08.2017 год., во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно доставената документација од страна на ПИВАРА СКОПЈЕ АД (ЕМБС 4053974) извршено  е намалување на основната главнина на друштвото со намалување на номиналната вредност на акцијата. По намалувањето, основната  главнина на друштвото изнесува 35.994.000 УСД и е поделена на 179.970 обични акции со номинална вредност од 200 УСД за една акција.

 

На 19.07.2017 во Централниот депозитар е евидентирано Младинско спортско друштво СКОПЈЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ АД Скопје со ЕМБС 7217650. Основната главнина на друштвото изнесува 25.500 ЕУР и е поделена на 255 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 14.07.2017 во Централниот депозитар евидентирано е Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје со ЕМБС 7216572. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 2.000 обични акции со номинална вредност од 25 ЕУР за една акција.

 

На ден 12.07.2017 год., согласно доставената документација од страна на ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ петта емисија по пат на приватна понуда УП 1 број 10-98 од 22.06.2017, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 600.000 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 14.786.755 ЕУР и е поделена на 2.957.351 обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР за една акција.

 

На 21.06.2017 во Централниот депозитар евидентирано е Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ЕУРОФАРМ РАБОТНИК АД Битола со ЕМБС 7145900. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 21.06.2017 во Централниот депозитар евидентирано е Акционерско друштво ФУДБАЛСКИ КЛУБ АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ АД Струмица со ЕМБС 7207867. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 2.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 03.04.2017 во Централниот депозитар евидентирано е Друштво за развој на софтвер, трговија и услуги САЈТРОКС АД Скопје со ЕМБС 7191391. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 25.000 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР за една акција.

 

На ден 24.01.2017 год., согласно доставената документација од страна на М-НАВ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ трета емисија по пат на приватна понуда УП 1 број 10-87 од 14.12.2016, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 38.860 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција. Основната главнина на друштвото по извршената промена изнесува 1.264.052.000 МКД и е поделена на 1.264.052 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција.

 

На 01.11.2016 во Централниот депозитар е евидентирано Осигурително брокерско друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје со ЕМБС 7151403. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 1.000 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 14.10.2016г во ЦДХВ е евидентирано ново акционерско друштво – Акционесрко друштво Ракометен Клуб Пролет 62 Скопје со основна главнина од 25.000 евра, издадени 2500 обични акции со номинална вредност по акција од 10 евра.

 

На 30.08.2016 година во Централниот депозитар е евидентирано Акционерско друштво за застапување во осигурување Л.И.Ф.Е. Македонија АД Скопје со  ЕМБС 7144229. Основната главнина на Друштвото изнесува 15.000 евра и е поделена на 150 обични акции со номинална вредност од 100 евра за една акција.

 

На ден 22.08.2016 год., согласно доставената документација од страна на ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ дванаесетта емисија преку приватна понуда УП 1 број 10-70 од 26.07.2016, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 73.949 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 3.633.180.000 МКД и е поделена на 363.318 обични акции со номинална вредност од 10.000 МКД за една акција.

 

На 13.07.2016 во Централниот депозитар е евидентирано Друштво за спорт и спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ШКУПИ 1927 АД Скопје со ЕМБС 7044445. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 05.01.2016 год., согласно доставената документација од страна на 11 ОКТОМВРИ – ЕУРОКОМПОЗИТ АД ПРИЛЕП и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ четврта емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-150 од 25.11.2015, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 128.702 обични акции со номинална вредност од 5,113 ЕУР за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 19.617.251,62 ЕУР и е поделена на 3.836.740 обични акции со номинална вредност од 5,113 ЕУР за една акција.

 

На ден 17.12.2015 год., согласно доставената документација од страна на М-НАВ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ втора емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-126 од 05.12.2015, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 71.202 обични акции со номинална вредност од 1000 МКД за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 1.225.192.000 МКД и е поделена на 1.225.192 обични акции со номинална вредност од 1000 МКД за една акција.

 

На 04.12.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ КАРПОШ-СОКОЛИ 2000 АД Скопје со ЕМБС  7027958. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000,00 ЕУР и е поделена на 2.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР за една акција.

 

На 07.12.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје со ЕМБС 7080336. Основната главнина на друштвото изнесува 6.150.000 МКД и е поделена на 6.150 обични акции со номинална вредност од 1000 МКД за една акција.

 

На 11.11.2015 во Депозитарот успешно беше завршена постапката за преземање на Пелистерка АД Скопје. Во постапката на преземањепонудата за откуп на акциите ја прифатија 42 акционери со вкупно 10975 обични акции, со кои се стекна преземачот ЦИП Продукт ДООЕЛ од Скопје.

 

На 30.10.2015 во системот на Депозитарот евидентирано е Друштво за Застапување во Осигурување ИБО ИНШУРЕНС АД Куманово ЕМБС 7063431 со основна главнина 15.000, 00 евра. Издадени 1.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 евра за една акција.

 

На 28.10.2015 во системот на Депозитарот евидентирано е Акционерско друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје ЕМБС 7074158
Основна главнина на друштвото е 75.000,00 евра. Издадени се 75 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 евра за една акција.

 

На 21.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ЗОМИМАК-М АД Струмица со ЕМБС 6935290. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 14.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД Велес со ЕМБС 7064861. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 08.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ БЕСТ АД Гевгелија со ЕМБС 7067429. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 30.09.2015 год., согласно доставената документација од страна на КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ трета емисија преку приватна понуда УП 1 Број 10-122 од 09.09.2015, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 22.500 обични акции со номинална вредност од 4 ЕУР за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 250.000 ЕУР и е поделена на 62.500 обични акции со номинална вредност од 4 ЕУР за една акција.

 

На 25.09.2015 во системот на ЦДХВ е евидентирано Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ РАБОТНИЧКИ АД Скопје со ЕМБС 6979971. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 50 ЕУР за една акција.

 

На 14.09.2015 год.  согласно доставената документација од страна на АГРОКУМАНОВО АД Куманово, во ЦДХВ е извршено  намалување на основната главнина на друштвото со повлекување на 3.000 сопствени обични акции со номинална вредност од 53,72 ЕУР за една акција. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 1.372.760,88 ЕУР и е поделена на 25.554 обични акции со номинална вредност од 53,72 ЕУР за една акција.

 

На 03.09.2015 год.  во ЦДХВ е регистрирано е Друштво за застапување во осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп со ЕМБС 7048947. Издадени се 1.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција. Основна главнина 15.000 ЕУР.

 

На 04.08.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Акционерско друштво Фудбалски клуб МЛАДОСТ с. Царев Двор Ресен со ЕМБС 7045654. Основната главнина на друштвото изнесува 66.420 ЕУР и е поделена на 6.642 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.

 

На 22.07.2015  во системот на Депозитарот е евидентирано ДРУШТВО ЗА СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ РАКОМЕТЕН КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА со ЕМБС 7049510. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На 07.07.2015 год. е извршено претварање на 15.000 приоритетни партиципативни акции во 15.000 обични акции со право на глас издадени од страна на Акционерското друштво КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје со ЕМБС 6954707 со што основната главнина на друштвото е поделена на 40.000 обични акции со номинлана вредност од 4 еур за една акција.

 

На ден 5.2.2015 год. во системот на Депозитарот е евидентирано друштвото АКЦИОНЕРСКО ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ВЕБЕР ГМА АД БИТОЛА со ЕМБС 69956831. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.

 

На ден 2.2.2015 година, согласно со доставената документација за преобразба на Друштвото за производство, промет и услуги ОЛДТАЈМЕР РЕСТАВРАЦИЈА АД ‒ Скопје (ЕМБС 6934242) во ДОО, Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје ја затвори акционерската книга на ова друштвото.На ден 28.1.2015 год., согласно со доставената документација и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање   долгорочни хартии од вредност ‒ втора емисија преку приватна понуда УП 1 број 07-105 од 30.12.2014 год., во Депозитарот е евидентирано зголемување на основната главнина на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката ‒ Скопје со ЕМБС 6701221. Издадени се 70 обични акции со номинална вредност од 4.635,75 ЕУР за една акција. Вкупна вредност на емисијата 324.502,50 ЕУР.  На ден 23.1.2015 год. во системот на Депозитарот е евидентирано друштвото Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје со ЕМБС 7000901. Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 ЕУР и е поделена на 500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.На ден 15.1.2015 год., согласно со доставената документација од страна на Тетекс АД Тетово, извршено е намалување на основната главнина на друштвото со повлекување на 13.813 сопствени обични акции со номинална вредност од 50,40 ЕУР за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 20.874.218,40 ЕУР и е поделена на 414.171 обични акции со номинална вредност од 50,40 ЕУР за една акција.