Раководство

Извршен директор

Даринка Дамјановиќ

Контакт: nestorovskad@cdhv.mk

 

Раководител на Дирекција за деловни операции

Васка Балевска

Контакт: balevskav@cdhv.mk

 

Раководител на Дирекција за информатичка технологија,

одговорен за бази на податоци, системски софтвер и комуникации

Ленка Цветковска

Контакт: cvetkovskal@cdhv.mk

 

Раководител на Дирекција за информатичка технологија,

одговорен за апликативен софтвер и усогласеност со меѓународни стандарди

Софија Видовиќ

Контакт: vidoviks@cdhv.mk

 

Раководител на Дирекција за општи и правни работи

Билјана Ристова

Контакт: ristovab@cdhv.mk

 

Раководител на Дирекција за финансиски работи

Весна Колева

Контакт: kolevav@cdhv.mk