Раководство

Извршен директор

Даринка Дамјановиќ

Контакт: nestorovskad@cdhv.mk

 

    Раководител на Дирекција за деловни операции

    Васка Балевска

 

 

Контакт: balevskav@cdhv.mk

 

    Раководител на Дирекција за информатичка технологија

    Ленка Цветковска

 

 

Контакт: cvetkovskal@cdhv.mk

 

    Раководител на Дирекција за следење и усогласување со

    европска регулатива, соработка со меѓународни

    организации и управување со проекти

    Софија Видовиќ

Контакт: vidoviks@cdhv.mk

 

    Раководител на Дирекција за општи и правни работи

    Билјана Цветковска

 

 

Контакт: ristovab@cdhv.mk

 

    Раководител на Дирекција за финансиски работи

    Весна Колева

 

 

Контакт: kolevav@cdhv.mk