Објави (вести)Образец за исплата на дивидендаЦентралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, согласно член 32 став 2) од Законот за хартии од вредност, за издавачите на хартии од вредност, како дополнителна услуга може да врши пресметка и исплата на дивиденда и/или камата, за што Депозитарот склучува договор со издавачот. Акционерите на издавачите кои исплатуваат дивиденда преку Депозитарот, потребно е до Депозитарот да достават податок за платежна сметка во банка, преку која ќе се врши исплатата на дивидентата. Ажурирањето на овој податок Депозитарот ќе го изврши врз основа на пополнет Образец од страна на акционерот и доставен во писарницата на Депозитарот, или испратен по пошта на следната адреса: Бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1, П.Фах. 274, Скопје.


ИнформацијаСогласно донесените заклучоци на Владата на Република Северна Македонија со кои 24 април (среда) и 8 мај (среда) се определуваат за неработни денови поради распишување на избори за претседател на Република Северна Македонија и избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија., ве известуваме дека 24.04.2024 година (среда) и 08.05.2024 година (среда)  се неработни денови за Депозитарот, поради што порамнувањето на берзанските трансакции ќе се одвива во деновите како што е наведено подолу.

 

 

 АПРИЛ

 

Ден на тргување

 

Ден на порамнување

22.04.2024

25.04.2024

23.04.2024

26.04.2024

 

 

МАЈ

 

Ден на тргување

 

Ден на порамнување

02.05.2024

09.05.2024

07.05.2024

10.05.2024


ИнформацијаЗапочнувајќи од 05.04.2024 година, влегуваат во сила измените на Правилата за работа на ЦДХВ АД Скопје. Поконкретно, се работи за дополнување на Правилата за работа заради усогласување со Законот за здруженија на граѓани и фондации во кои дозволено е фондацијата да се основа или да ја зголеми имотната маса со непаричен влог кој се состои во хартии од вредност.

 Измените се однесуваат на точката 4.7а во кој што по ставот 2  се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„При основање на фондација, или зголемување на имотната маса на фондација со седиште и основанa согласно релевантните прописи на Република Северна Македонија, со непаричен влог кој се состои од хартии од вредност, Депозитарот врши пренос на хартиите од вредност од сметката за хартии од вредност на сопственикот – оснивачот, на сметката за хартии од вредност на фондацијата, по доставување на регистрација од Централниот Регистар – трговскиот регистар и регистарот на други правни лица на РСМ.

 Во постапката на основање или зголемување на основната главнина на трговско друштво, или основање или зголемување на имотната маса на фондација, а кои се со седиште во Република Северна Македонија, сопственикот на хартиите од вредност до Централниот депозитар за хартии од вредност доставува изјава заверена на нотар дека хартиите од вредност се вложени во трговско друштво, или фондација и дека е согласен над истите да биде евидентирано ограничување за располагањето сé до пренесувањето на истите во сопственост на трговското друштво или фондацијата.“