Пренос врз основа на судско порамнување

За спроведување нетрговски пренос на хартии од вредност врз основа на записник за судско порамнување, до ЦДХВ се доставува следнава документација:

  1. записник за судско порамнување со клаузула на извршност, составен и заверен од надлежен суд во оригинал или заверена копија,
  2. ако лицето што се стекнува со хартиите од вредност врз основа на судското порамнување нема сметка за хартии од вредност се доставува и документација за отворање сопственичка сметка за хартии од вредност дадена на следниов линк,
  3. уплата на надомест согласно со Тарифата на ЦДХВ.

Ако наследникот нема отворено сметка за хартии од вредност во ЦДХВ, потребно е да поднесе и документација за отворање сметка за хартии од вредност дадена на следниов линк.