Надоместоци

 

 

Денарски трансакциски сметки на Централниот депозитар за хартии од вредност за уплати.

За услугите што ги извршува Депозитарот наплатува надоместоци согласно со својата Тарифа, акт што подлежи на согласност од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.