Надоместоци

 

Услуги за издавачи на хартии од вредност

Услуга

Единица

Динамика

Надоместок со ДДВ

Издавање на акционерска книга која содржи под 1000 сметки, на магнетен медиум (ЦД)

по акционерска книга

на барање

1.180 мкд

Издавање на акционерска книга која содржи под 1000 сметки, во печатена форма

по акционерска книга

на барање

4.130 мкд

Издавање на акционерска книга која содржи ≥ 1000 сметки, на магнетен медиум (ЦД)

по акционерска книга

на барање

2.360 мкд

Издавање на акционерска книга која содржи ≥ 1000 сметки, во печатена форма

по акционерска книга

на барање

7.080 мкд

Издавање на акционерска книга на определен датум (датум пред доставување на барањето во ЦДХВ)

по акционерска книга

на барање

постојна цена + 3.540 МКД

Изработка на стандарден извештај за промени по ISIN за одреден период [1]

по ISIN

на барање

1.500 мкд за период од еден месец , а за секој нареден месец +1.000 мкд

Изработка на нестандарден извештај[2]

по издавач

на барање

4.720МКД /човек/ден

Изработка на потврда за право на глас [3]

по ISIN

на барање

10.620 МКД

Надоместок за упис на нова емисија на хартии од вредност во системот на ЦДХВ

по емисија

на барање

37.760 мкд

Надомест за иницијален пристап во системот на ЦДХВ за издавач на  хартии од вредност[4]

по издавач

еднократно

18.880 мкд

Годишен надомест за водење на евиденција за  акциите [5]

по издавач

годишно

0,00836% од номиналната вредност на акциите издадени од издавачот, минимален надомест 19.706 МКД, максимален надомест 128.266 денари

Годишен надомест за водење на сметки на сопственици на  акции [6]

по сметка

годишно

33,04 МКД, максимален надомест 52.628 МКД

Надомест за упис на хартии од вредност издадени по пат на иницијална јавна понуда

по емисија

на барање

5.900 мкд

Корпоративни дејства за АД кои се реализираат преку сметките на имателите на хартии од вредност[7]

по сметка

фиксен износ

(кумулативно)

на барање

70,8 мкд

7.080 мкд

Корпоративни дејства за АД кои се реализираат на ниво на ИСИН број[8]

по ISIN

на барање

7.080 мкд

Претворање на род на акции

по сметка

фиксен износ

(кумулативно)

на барање

 

53,1 мкд

4.720 мкд

Надомест за пресметки[9]

по сметка

фиксен износ

(кумулативно)

на барање

 

53,1  мкд

2.360 мкд

Надомест за исплати[10]

по сметка

на барање

 

70,8 мкд+ трошоци

Надомест за известување на акционерите во врска со преземени корпоративни дејства

по сметка

на барање

29,5 мкд + трошоци

Доставување на  повик за одржување на акционерско собрание до акционерите

по сметка

на барање

35,4 мкд + трошоци

Годишен надомест за водење на евиденција за должнички долгорочни хартии од вредност со кои се тргува на пазарот[11]

по ISIN

годишно

0,008% од пазарната капитализација (+ддв), минимален надомест18.880 мкд, максимален надомест 92.040 мкд

Годишен надомест за водење на евиденција за должнички долгорочни хартии од вредност со кои не се тргува на пазарот [12]

по ISIN

годишно

0,006% од номиналната вредност на емисијата (+ддв), минимален надомест 14.160 мкд, максимален надомест 37.760 мкд

Годишен надомест за водење на сметки на сопственици на должнички долгорочни хартии од вредност[13]

по сметка во ISIN

годишно

23,6 мкд, максимален надомест 37.760 мкд

Годишен надомест за водење на евиденција на акциите на издавач со пасивен статус [14]

по издавач

годишно

1.770 МКД

Надомест за промена на статус на издавач на акции од пасивен во активен

по издавач

еднократно,

по исполнување на услов

59.000 МКД

 


 


[1] извештајот содржи податоци за промените (трговски трансакции и нетрговски преноси) со хартии од вредност издадени под одреден ISIN за период определен од страна на издавачот

[2] извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани во акционерската книга на издавачот согласно барањето на издавачот

[3] Извештајот содржи податоци за бројот на акции, бројот на гласови и процент од вкупниот број издадени акции по ISIN, на имателите на акциите, структурирани по број на акции со право на глас, а кои не се ограничени во правото на глас и не се сопствени акции на Издавачот. Извештајот содржи и податоци за бројот на акции со ограничено право на глас на имателот на акциите и бројот на сопствените акции на издавачот. Состојбата за правата на глас содржана во овој извештај е согласно евиденцијата на ЦДХВ регистрирана на сметките за хартии од вредност на имателите (со исклучок на хартии од вредност евидентирани на збирни сметки за хартии од вредност кога во извештајот е содржан податок за имателот на збирната сметка и сопствените акции на издавачите) и истата е од информативна природа. Правата на глас се остваруваат во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва

[4] Услугата опфаќа прифаќање и обработка на податоците во нематеријализиран облик, упис на податоците за Издавачот, емисиите и сопствениците на хартии од вредност .

[5] Надоместокот се пресметува врз основа на износот на номиналната вредност на издадените акции на издавачот со состојба на последниот ден од претходната календарска година. Доколку вредноста на издадените акции на акционерското друштво е изразена во валута различна од денари, за целите на пресметката на висината на основната главнина се зема средниот курс на валутата објавен од НБРМ на 31.12. од претходната година. Оваа тарифна ставка не се применува за акционерските друштва кои потпаѓаат под одредбите на тарифните ставки за друштва со пасивен статус.

 

[6] Број на сметки со состојба на 31.12 претходната година.

 

[7] Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друштвото со повлекување/поништување на акции, поништување на акции без намалување на основната главнина, спојување, припојување или поделба на друштва, спојување или поделба на акции, надомест за распределба на дивиденда во акции и други корпоративни активности на ниво на сметка на имател

[8] Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друштвото со намалување на номиналната вредност по акција, промена на валута на хартиите од вредност,

[9] Оваа услуга опфаќа: пресметка на дивиденда во пари, пресметка на главница и/или камата на обврзници.

[10] Оваа услуга опфаќа: исплата на дивиденда во пари, исплата на главница и/или камата од обврзници.

[11] Надоместокот се пресметува според просечна пазарна капитализација на хартиите од вредност од тој ISIN за последните 92 календарски денови од претходната календарска година (се пресметува просек на цените реализирани на пазарот во периодот 1.10-31.12 за претходната година и истиот се множи со бројот на сите долгорочни должнички хартии од вредност издадени под тој ISIN). Доколку во 92-те календарски денови не се тргувало со хартиите од вредност од тој ISIN, услугата на водење на евиденција за хартиите од вредност во нематеријален облик се пресметува по тарифна ставка 1.1.6 од Тарифата, објаснети под точка (12).

[12] Надоместокот се пресметува врз основа на износот на номиналната вредност на сите долгорочни должнички хартии од вредност издадени под тој ISIN.

[13] Број на сметки по ISIN со состојба на 31.12 претходната година.

[14] За дефинирање на друштвата со пасивен статус се применуваат одредбите од Правилата за работа на ЦДХВ. За овие друштва не се наплаќа по тарифни ставки 1.1.2 и1.1.3 од Тарифата објаснети под точка (5) и (6).

Денарски трансакциски сметки на Централниот депозитар за хартии од вредностза уплати.

За услугите што ги извршува Депозитарот наплатува надоместоци согласно со својата Тарифа, акт што подлежи на согласност од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.