Тарифа

 

Во прилог се компаративните прегледи на надоместоците за услугите достапни преку Дистрибутивниот систем за имателите и издавачите на хартии од вредност.