Услуги за други лица

Депозитарот може да дава услуги и за други лица што се состојат од издавање нестандардни извештаи што не содржат податоци што се однесуваат на одредени сопственици, односно што содржат податоци што се достапни до јавноста и не се доверливи согласно со Законот за хартии од вредност.