Листа на членки – администратори на порталот

Следните членки склучија Договор со Депозитарот да вршат регистрација и издавање на регистрациони податоци на имателите на хартии од вредност за пристап и користење на Дистрибутивниот систем на Депозитарот:

  • Еурохаус АД Скопје
  • Илирика Инвестментс АД Скопје
  • Инвест Брокер АД Скопје
  • Комерцијална Банка АД Скопје
  • НЛБ банка АД Скопје
  • Фершпед Брокер АД Скопје