Новости Архива

Со цел промовирање на уште поактивно учество на домашните индивидуални инвеститори на македонскиот пазар на хартии од вредност и вложување на населението во акции издадени од домашните компании што се

На ден 04.08.2021 година, согласно Проспектот и доставените податоци за имателите од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, во ЦДХВ е регистрирана емисијата на Обврзници

Согласно склучен договор со ОКТА АД Скопје како издавач на хартии од вредност за обезбедување на дополнителни услуги за издавачите, Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 26.07.2021