Новости Архива

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, согласно член 32 став 2) од Законот за хартии од вредност, за издавачите на хартии од вредност, како дополнителна услуга може да врши пресме

Согласно донесените заклучоци на Владата на Република Северна Македонија со кои 24 април (среда) и 8 мај (среда) се определуваат за неработни денови поради распишување на избори за претседател на Репу

Започнувајќи од 05.04.2024 година, влегуваат во сила измените на Правилата за работа на ЦДХВ АД Скопје. Поконкретно, се работи за дополнување на Правилата за работа заради усогласување со Законот за з