Новости Архива

На 13.09.2023 година ќе се одржи инвеститорскиот ден. Тргувајте со македонски хартии од вредност без трансакциски провизии! Инвеститорски ден на Берзата на 13.09.2023 година - 31.08.2023 (mse.mk)

Државната комисија за спречување на корупцијата, за потребите на своето надлежно постапување, од Централниот депозитар за хартии од вредност ќе добива податоци во електронска форма. Оваа соработка е

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, согласно член 32 став 2) од Законот за хартии од вредност, за издавачите на хартии од вредност, како дополнителна услуга може да врши пресме