Спроведување судска одлука

За спроведување на нетрговски пренос на хартии од вредност врз основа на судска одлука до ЦДХВ се доставува следнава документација:

  1. Правосилна и извршна одлука на надлежен суд во оригинал или заверена копија;
  2. Уплата на надомест согласно со Тарифата на ЦДХВ.

Ако наследникот нема отворено сметка за хартии од вредност во ЦДХВ, потребно е да поднесе и документација за отворање сметка за хартии од вредност дадена на следниов линк.