Издавање други извештаи за сопственици на хв

Извештај за состојба на сметка на конкретен датум

Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметка на имателот на конкретен датум определен од подносителот.

пример на извештајот

 

Стандарден целосен извештај за имател

Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на

имателот на денот на поднесеното барање.

пример на извештајот

 

Стандарден целосен извештај за имател на конкретен датум

Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на

имателот на конкретен датум определен од подносителот.

пример на извештајот

 

Стандарден извештај за промени на сметка во одреден период

Извештајот содржи податоци за промените евидентирани на сметката за хартии од

вредност за период определен од подносителот.

пример за извештајот

 

Нестандарден извештај за имател на сметка

Извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани на сметката на хартии од

вредност согласно со барањето на имателот на сметка.

 

Превод на извештај од македонски на англиски јазик