Функции

Функции на Депозитарот согласно со Законот за хартии од вредност се:

  • регистрирање на издавањето и преносот на хартиите од вредност во Република Северна Македонија во форма на електронски запис (водење регистар на хартии од вредност);
  • давање меѓународен број за идентификација на хартиите од вредност (ИСИН) за сите емисии на хартии од вредност;
  • запишување на сопствениците на хартии од вредност;
  • порамнување на трговските трансакции според принципот „испорака наспроти плаќање“;
  • вршење на нетрговските преноси (спроведување на договори за подарок, наследство, други судски одлуки и слично);
  • овозможување услови за позајмување на хартиите од вредност;
  • следење на финансиската состојба на неговите членки со цел управување со ризикот поврзан со можно непорамнување на трговските трансакции и
  • вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.