Даринка Дамјановиќ

      Извршен член, извршен директор

      Возраст – 43 години

      Професионален профил

      Правник со 18 годишно искуство во областа на деловно право

      и пазар на капитал.  

Професионално искуство

  • Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

            Раководител на дирекција за деловни операции  2012- 2017

  • Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

            Раководител на одделение за правни работи  Јануари 2002 -2012

  • Завод за платен промет на РМ – Македонски регистерски проект (Macedonian Registers Project), Правен советник на проектот за развој на систем на Централен регистар и систем на Централен депозитар за хартии од вредност Март 2000 до Јануари 2002
  • Основните судови 1 и 2 во Скопје

            Волонтер од Март 1999 до Март 2000

 Образование

  • Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

            Диплома по право – насока Трговско право 1998

  • Министерство за правда,Република Македонија Правосуден испит 2004
  • Комисија за хартии од вредност на РМ

            Обука за хартии од вредност 2005

 Сертификати

  • Дозвола за работа со хартии од вредност издадена од Комисија за хартии од вредност на РМ во 2008г. валидна до 06.06.2018
  • Сертификат за обука за заштита на лични податоци