Соња Угриновска Бојаџиевска

     неизвршен член

     Датум на раѓање

     15.12.1975

     Образование

     Економски факултет, Универзитет Свети Кирил и Методиј - Скопје

      Тековна работна позиција и задачи

Раководител на одделение за администрирање на фондови во Дирекција за старателски работи , Сектор за ликвидност и финасиски пазар - Комерцијална банка Ад Скопје

Работно искуство

Комерцијална банка АД Скопје

  • 04.2007 г. - 01.2010 г. Самостоен референт во Дирекцијата за вршење старателски работи, Сектор за ликвидност и финансиски пазар, Комерцијална банка АД Скопје .
  • 09.2002 г.-04.2007 г. Референт во дирекцијата за платен промет во земјата.

Семинари и обуки

  • 08.2012 г. Положени испити и добиено уверение за Инвестициски советник  -  Комисијата за хартии од вредност