Ѓорѓи Коцков

       Независен неизвршен член

       Датум на раѓање

        07.06.1973 година

       Образование

      Доктор на економски науки,  Економски факултет - Скопје,

 Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Сегашно работно место

Професор на Економски факултет во Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје (катедра по Финансиски менаџмент)  

Работно искуство

  • Јануари 2017 – Економски факултет-Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“, вонреден професор по предметите Банкарство и Фискален и монетарен систем на ЕУ
  • Фебруари 2012 – Декември 2016 Економски факултет-Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“, доцент по предметите Фискален и монетарен систем на ЕУ и Банкарство
  • Јануари 2010 – Јануари 2012 Економски факултет-Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“, помлад асистент по група предмети од областа на финансии
  • Јануари 2004 – Декември 2009 Народна банка на Република Македонија, Директор на Дирекција за статистика
  • Јануари 2003 – Декември 2003 Министерство за финансии,  Раководител на Сектор за макроекономска политика и анализа
  • Јануари 1999 – Јануари 2003 Народна банка на Република Македонија, Истражувач во Дирекција за истражување

Семинари и обуки

Учество на повеќе семинари, обуки, курсеви, работилници и конференции од областа на макроекономијата, монетарната политика, банкарството и фискалната политика во организација на Меѓународниот монетарен фонд, Европската централна банка, ЕУРОСТАТ, централните банки на повеќе развиени економии и научно-истражувачки институти.

Има објавено повеќе трудови во домашни и меѓународни публикации.