Новости

Во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 31.03.2021 година во целост е спроведена постапката на преземање на Скопски пазар АД Скопје од страна на преземачите ЗСФ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и Современ дом АД Прилеп