Новости

Во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 14.11.2023 година е регистрирана ГРАЃАНСКА ОБВРЗНИЦА, издадена од страна на Република Северна Македонија преку Министерството за финансии, со ISIN MKMINF20GAК9, номинална вредност од 10.000 МКД по обврзница, купонска каматна стапка од 5%, датуми на достасување на купоните: 14.11.2024 година и 14.11.2025 година и  датум на достасување на главницата на 14.11.2025 година.