Новости Архива

На 23.07.2021 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за градежништво БЕТОН-ТРЕЈД извоз-увоз АД Скопје со ЕМБС 6042210. Основната главнина на друштвото изнесува 3.

На ден 19.07.2021 година, врз основа на поднесено соодветно барање и придружна документација, во Депозитарот беше регистрирана нова емисија на хартии од вредност издадени од Шпаркасе банка Македонија

Во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 31.03.2021 година во целост е спроведена постапката на преземање на Скопски пазар АД Скопје од страна на преземачите ЗСФ-КОМ ДООЕЛ увоз-изво