Новости Архива

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, согласно член 32 став 2) од Законот за хартии од вредност, за издавачите на хартии од вредност, како дополнителна услуга може да врши пресме

Ги известуваме клиентите на ЦДХВ дека на 07.12.2022 годаина, архивата на ЦДХВ нема да работи по 12 часот.

На ден 26.05.2022 година, согласно Проспектот и доставените податоци за имателите од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, во ЦДХВ е регистрирана емисијата на Обврзници