Новости Архива

Во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 14.11.2023 година е регистрирана ГРАЃАНСКА ОБВРЗНИЦА, издадена од страна на Република Северна Македонија преку Министерството за финанси

На 13.09.2023 година ќе се одржи инвеститорскиот ден. Тргувајте со македонски хартии од вредност без трансакциски провизии! Инвеститорски ден на Берзата на 13.09.2023 година - 31.08.2023 (mse.mk)

Државната комисија за спречување на корупцијата, за потребите на своето надлежно постапување, од Централниот депозитар за хартии од вредност ќе добива податоци во електронска форма. Оваа соработка е