Објави (вести)

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО РАБОТЕЊЕТО НА ЦДХВ АД СКОПЈЕПочитувани клиенти на Депозитарот, нотари, адвокати, извршители, стечајни управници,

Согласно одлуката на Владата на Република Северна Македонија за мерките за спречување на внесување и ширење на коронавирусот COVID-19 („Службен весник на РСМ“ бр.62/2020), Ве известуваме дека издавањето на Изводи од сметки и Потврди за не/поседување на хартии од вредност, спроведување на нетрговски пресноси врз основа на Решение за наследување, Договор за дар, Судска одлука, или постапување по барање за достава на било какви останати информации ЌЕ СЕ ВРШИ ЕДИНСТВЕНО ВРЗ ОСНОВА НА СООДВЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТАВЕНА ПРЕКУ ПОШТА.
Во барањето потребно е да се наведе:
- Идентификациони и адресни податоци на податоци за подносителот на барањето

- Целта за поднесување на барањето,

- Документацијата што се приложува кон Барањето,

- Податоци за контакт (телефонски број или e-mail адреса)

- Доказ за уплата (копија од уплатница) на соодветен надоместок, согласно Тарифата на ЦДХВ, објавена на веб страната www.cdhv.mk во делот “Услуги>>Услуги за сопственици на ХВ>>Надоместоци” на било која од банковните сметки наведени во делот “За ЦДХВ >>Банковни сметки”.
Потребната документација за издавање на било која од услугите на Депозитарот се наведени на веб страната www.cdhv.mk , во делот “Услуги >> Услуги за сопственици на ХВ”.
За подетални информации Ве молиме обратете се на телефонскиот број 02/ 3 299 800 или на e-mail адресата cdhv@cdhv.mk .
Ова е известување е доставено и до Коморите на овластените субјекти.
Ви благодариме на разбирањето.
Со почит,

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје


ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ COVID - 19ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ COVID - 19

 

Почитувани клиенти на ЦДХВ,

Ве известуваме за следните превентивни мерки против ширењето на COVID – 19:

-      доколку во последните три недели сте патувале во земји каде има епидемија на корона вирус, поради превенција не е препорачлива директна комуникација со вработените во Депозитарот. За потребни информации јавете се на нашите службени телефони, а доколку имате потреба од поднесување на документација истата доставете ја по пошта на подолунаведената адреса.

-      За останатите клиенти - Ве молиме доколку имате БИЛО КАКВИ СИМПТОМИ НА НАСТИНКА ИЛИ ПОКАЧЕНА ТЕМПЕРАТУРА, ДА НЕ ГИ ДОСТАВУВАТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ВО ДИРЕКТЕН КОНТАКТ СО ИНСТИТУЦИЈАТА ОДНОСНО НАШИТЕ ВРАБОТЕНИ, туку документите кои треба да ги поднесете до Депозитарот, да ги доставите по пошта на нашата адреса:

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ

Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1, Скопје.

На сите барања доставени по пошта Депозитарот одговара најдоцна за три работни дена.

За информации,Ве молиме обратете се на нашите службени телефони:

Издавачи на хартии од вредност – 023299807

Акционери и иматели на обврзници – 023299800


08.11.2019Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, согласно Решение на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија број УП1 08-87 од 06.11.2019 година, донесе Одлука број 08-5523/3 од 07.11.2019 година, со која привремено ја исклучи од членство членката Илирика инвестментс АД Скопје, во времетраење од 15 дена, сметано од 07.11.2019 година.